Skip to main content
Tax

Mobiliseer de vrijgestelde reserves van uw vennootschap tegen een gunsttarief

By 6 december 2019No Comments

Als gevolg van de belastinghervorming in 2017, kunnen vennootschappen tijdelijk (gedurende de aanslagjaren 2021-2022) bepaalde vrijgestelde reserves van vóór 01/01/2017 vrijwillig laten belasten tegen het gunstig belastingtarief van 15% (in plaats van 25%, wat straks de norm wordt).

De volgende vrijgestelde reserves komen in aanmerking:

 • Vrijgestelde reserves afkomstig uit kosten die 120% aftrekbaar zijn, zoals kosten m.b.t.:
  • beveiliging (jaarlijks abonnementskosten, beveiligd vervoer, bewakingsonderneming);
  • door de werkgever georganiseerd gemeenschappelijk vervoer voor het personeel;
  • elektrische voertuigen (andere dan elektriciteitskosten).
 • Definitief vrijgestelde investeringsreserve (investeringsreserves die correct werden geherinvesteerd en waarvoor de minimum bezitsduur van de herinvesteringen reeds is verstreken).

De opnemingen van de vrijgestelde reserves mogen niet groter zijn dan het totale bedrag van alle belastingvrije reserves die bestonden op het einde van het belastbaar tijdperk dat afsluit vóór 01/01/2017. De reden hiervoor is dat de reserves die later geboekt werden niet het voorwerp van een herziening kunnen uitmaken.

Volgende vrijgestelde reserves komen jammer genoeg niet in aanmerking voor de gunstmaatregel:

 • Vrijgestelde reserves in kader van Tax Shelter-regeling, de vrijgestelde voorzieningen,…;
 • Vrijgestelde reserves verbonden aan gespreid te belasten meerwaarden;
 • Vrijgestelde reserves verbonden aan de vrijgestelde meerwaarden op bedrijfsvoertuigen;
 • Uitgedrukte niet-verwezenlijkte meerwaarden (zoals bijvoorbeeld herwaarderingsmeerwaarden op bedrijfsgebouwen, …).

Het gunstig belastingtarief van 15 % kan worden verlaagd naar slechts 10% indien het vrijwillig belastbaar gemaakte bedrag direct geïnvesteerd wordt in:

 • Materiële/immateriële vaste activa andere dan personenwagens, auto’sdubbel gebruik, lichte
  vrachtauto’s
 • die afschrijfbaar zijn
 • niet als herbelegging worden aangemerkt voor de regeling inzakgespreide belasting van meerwaarde en vrijstelling meerwaarden opbedrijfsvoertuigen.
  De investeringen dienen te gebeuren in hetzelfde belastbaar tijdperk als waarinde belastbare opneming plaatsvindt. De investeringen dienen niet nieuw tezijn en dienen niet te worden aangehouden voor een bepaalde termijn.

De belasting op de vrijgestelde reserves tegen gunsttarief geldt als minimalebelastbare grondslag. De belastbare basis kan niet worden gecompenseerdmet het verlies van het belastbaar tijdperk, noch met andere fiscale aftrekkenzoals investeringsaftrek, aftrek voor risicokapitaal, …. Er mogen ook geen voorheffingenen geen belastingkredieten worden verrekend. Bovendien wordt eenbelastingvermeerdering toegepast bij onvoldoende voorafbetalingen.

Heeft uw vennootschap nog dergelijke vrijgestelde reserves op de balansstaan, dan heeft u vanaf 01/01/2020 nog twee jaar de tijd om deze om te zettennaar belaste reserves tegen een gunsttarief van 15%. Indien u het opgenomenbedrag wenst te investeren dan kan dit dus tegen het gunsttarief van 10%.Hou er wel rekening mee dat het om een minimale belastbare grondslag gaat.Wij zijn alvast enthousiast over deze maatregel, hoewel de beperkingen vervelend zijn en het een gemiste kans is dat niet alle vrijgestelde reserves hiervan kunnen genieten, en komen hier zeker op terug bij een volgende bespreking van de financiële toestand van uw vennootschap.

Auteur: Lien Rasschaert (29 november 2019)