Skip to main content
Boekhouding Warfid

Bijzondere mandaten

Wij zorgen voor een duidelijk verslag bij bijzondere controleopdrachten

Bij een aantal belangrijke verrichtingen van vennootschappen is volgens de vennootschapswetgeving de tussenkomst van een bedrijfsrevisor of externe accountant vereist. Wij kunnen u bijstaan om onder andere de volgende controleopdrachten te vervullen:

  • Opstellen verslag bij uitgifte van aandelen zonder vermelding van nominale waarde beneden de fractiewaarde van de oude aandelen
  • Opstellen verslag bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht
  • Bijstand aan een vennoot in zijn of haar individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid
  • Opstellen verslag over staat van activa en passiva bij omzetting naar een andere rechtsvorm
  • Beoordeling ruilverhouding bij fusie of splitsing van vennootschappen (het controleverslag m.b.t. de inbreng in natura kan weliswaar enkel door een bedrijfsrevisor worden opgesteld)
  • Opstellen verslag over staat van activa en passiva bij ontbinding
  • Opstellen verslag over relevantie toegepaste waarderingsmethodes bij een uitkoopbod

Wij zorgen bij het uitvoeren van onze opdracht voor een degelijke verslaggeving en verifiëren als onafhankelijke partij of aan alle wettelijke vereisten werd voldaan.

” Iemand met een nieuw idee wordt als gek aanzien, tot het idee lukt “

– Mark Twain