Skip to main content
Tax

De winstpremie is een interessante manier om uw personeel te belonen

By 4 februari 2022april 20th, 2022No Comments

Beloning voor de werknemers

Sinds 1/01/2018 kunnen vennootschappen beslissen om een winstpremie uit te keren aan hun werknemers. Het betreft een premie die wordt toegekend in speciën indien de vennootschap, bij beslissing door de algemene vergadering, een gedeelte of de gehele winst van het boekjaar wenst toe te kennen aan haar werknemers.

Soorten premies
Er zijn twee soorten winstpremies :

  • Een identieke winstpremie is een winstpremie waarvan het bedrag gelijk is voor alle werknemers of waarvan het bedrag overeenkomt met een gelijk percentage van het loon van alle werknemers.
  • Een gecategoriseerde winstpremie is een winstpremie die aan alle werknemers een bedrag toekent, waarbij de hoogte van het bedrag afhankelijk is van een verdeelsleutel die wordt toegepast op basis van objectieve criteria. Mogelijke criteria zijn bijvoorbeeld anciënniteit, functie, weddeschaal, … Een gecategoriseerde winstpremie kan enkel worden ingevoerd via een specifieke ondernemings – CAO of een toetredingsakte.

Toekenningsmodaliteiten
De winstpremie mag niet worden ingevoerd ter vervanging of omzetting van loon, premies, voordelen in natura of om het even welk ander voordeel of een aanvulling daarvan.

Het totaalbedrag van de winstpremies mag niet hoger zijn dan 30 % van de totale brutoloonmassa van het boekjaar.

De winstpremie is een collectieve bonus en moet worden toegekend aan alle werknemers. In geen geval mag de winstpremie individueel worden toegepast.

Sociaal rechtelijk en fiscale behandeling
De werknemer is een solidariteitsbijdrage van 13,07 % verschuldigd. De werkgever moet deze inhouden op de winstpremie en doorstorten aan de RSZ.

Op de winstpremie is de werknemer ook een bevrijdende belasting verschuldigd van 7 %.
Voor de vennootschap is de winstpremie een verworpen uitgave en bijgevolg is de premie fiscaal niet aftrekbaar.

De winstpremie is een eenmalig voordeel. De betaling ervan verplicht u als werkgever er bijgevolg niet toe om de winstpremie in de komende jaren eveneens toe te kennen.
Zelfstandige bedrijfsleiders komen niet in aanmerking voor dit voordelige bonussysteem.

Administratieve formaliteiten
De winstpremie wordt goedgekeurd door een beslissing van de aandeelhouders en deze beslissing wordt opgenomen in de notulen van de algemene vergadering die beslist over de jaarcijfers waarin de winstpremie wordt toegekend. De winstpremie is een resultaatsbestemming.

Voorbeeld

Tabelartikellra

Gezien de administratieve formaliteiten voor het toekennen van een winstpremie relatief beperkt zijn en gezien de werkgever steeds de vrijheid heeft om een winstpremie toe te kennen, kan de winstpremie een interessant middel zijn om uw werknemers extra te belonen.

Auteur: Lien Rasschaert (28 januari 2022)