Skip to main content
Tax

De invloed van de Brexit inzake douane en btw op uw onderneming

By 2 februari 2021No Comments

Nu het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie heeft verlaten, heeft dit een impact op veel ondernemingen bij handel met het Verenigd Koninkrijk. Door de Brexit dient u allerhande douane- en btw-formaliteiten te respecteren bij het verhandelen van goederen. Er werd op het laatste nippertje wel nog tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk een handels- en samenwerkingsovereenkomst gesloten.
Deze voorziet in enkele vereenvoudigingen, maar de werkelijke uitwerking in de praktijk zal nog moeten blijken in de toekomst.

Invloed op goederenverkeer
Sinds 1/1/2021 is het Verenigd Koninkrijk niet langer lid van de EU en aldus een derde land inzake douane- en btw-regelgeving. Indien goederen de grens over gaan van België naar het Verenigd Koninkrijk of vice versa, gelden de regels inzake in- en uitvoer.

Vroeger was er sprake van een intracommunautaire levering en verwerving waardoor u zich kon beroepen op een vereenvoudigde procedure. Dit is niet langer mogelijk. Afhankelijk van waar de goederen ingevoerd worden (België of Verenigd Koninkrijk) gelden de Belgische of Britse invoerrechten, douaneheffingen en de bijhorende formaliteiten.

Invloed op dienstentransacties
Indien u enkel diensten verricht aan een onderneming in het Verenigd Koninkrijk, dan zal er voor uw onderneming niet veel veranderen in vergelijking met vroeger. Enkel bij intellectuele of immateriële diensten aan niet-belastingplichtigen (consumenten) zoals gedefinieerd in het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde zal vanaf 1/1/2021 de btw van het land van de consument
gelden, met andere woorden het Verenigd Koninkrijk. Dit is onder meer het geval bij reclamediensten, het beschikbaar stellen van personeel, diensten die de overdracht of het verlenen van auteursrechten, octrooien of licenties tot voorwerp hebben.

Stel dat u als Belgische onderneming een poetsvrouw ter beschikking stelt aan een gezin in het Verenigd Koninkrijk. Voor de Brexit diende u hierop Belgische btw aan te rekenen. Vanaf 01/01/2021 dient u Britse btw aan te rekenen en door te storten.

Douaneformaliteiten
Het gevolg van de Brexit laat zich ook voelen op het vlak van het voldoen van de vereiste douaneformaliteiten. Waar tot eind 2020 de goederen vrij de grens over konden gaan, dienen nu in- en uitvoeraangiftes, transportdocumenten,… te worden opgesteld. Deze zullen aan de grens gecontroleerd worden. Dit heeft als praktisch nadeel dat dit voor ernstige vertragingen kan zorgen.

Zo zal een onderneming een EORI-nummer moeten aanvragen in het Verenigd Koninkrijk en België. Een EORI-nummer is een identificatienummer dat aan een onderneming wordt toegekend voor douanedoeleinden. Dit nummer vergemakkelijkt de uitwisseling van informatie tussen de douaneadministraties. Het EORI-nummer wordt gratis toegekend en heeft geen geldigheidstermijn.

Bij de invoer van goederen vanuit het Verenigd Koninkrijk zullen invoerrechten van toepassing zijn, soms is het tarief echter gelijk aan nul, maar veelal zal er betaald moeten worden. Het EORI-nummer zal u moeten vermelden bij uw aangifte aan de Douane.

Verbod op douanerechten voor goederen met preferentiële oorsprong
De oorsprong van een goed kan aanzien worden als de nationaliteit van het goed. Er zijn twee soorten oorsprong: niet-preferentiële en preferentiële oorsprong.
Niet-preferentiële oorsprong wordt gebruikt voor commerciële beleidsmaatregelen zoals bv. anti-dumping maatregelen. Preferentiële oorsprong wordt gebruikt in het kader van vrijhandelsakkoorden, dewelke ook geldt voor het verbod op douanerechten, gesloten in de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Hierbij geldt dat goederen van integrale exclusieve oorsprong uit de EU of het Verenigd Koninkrijk niet aan douanerechten mogen worden onderworpen.

We illustreren dit aan de hand van een voorbeeld. Stel u verkoopt een kant-en-klare cocktail in fles, waarbij u in het productieproces allerlei ingrediënten nodig heeft om het afgewerkt product te bekomen. Indien alle ingrediënten uit de EU afkomstig zijn, dan zal het product voldoen aan de regels van oorsprong en niet onderworpen zijn aan douanerechten. In het geval dat één van de ingrediënten een ananas, afkomstig uit Brazilië is, dan zal het product niet voldoen en aldus onderworpen zijn aan douanerechten.

Uiteraard is dit een simpel voorbeeld, maar in de praktijk blijkt dit vaak complexer.

Wenst u zich op het verbod te beroepen, dan zal u moeten bewijzen dat uw goederen voldoen aan de regels inzake oorsprong, zoals vastgelegd in de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Is dit het geval, dan zal u een oorsprongscertificaat verkrijgen.

Btw-gevolgen
Op het vlak van btw gelden niet langer de regels van intracommunautaire levering en verwerving, met verlegging van heffing, maar worden deze handelingen beschouwd als in- en uitvoer. De ontvanger in het Verenigd Koninkrijk, respectievelijk België zal belast worden op de invoer.

Indien u vaak goederen invoert, kan het nuttig zijn om een ET 14.000 vergunning aan te vragen. Met deze vergunning wordt het innen van de btw verwerkt bij uw periodieke btw-aangifte. Dit heeft als voordeel dat u de btw niet moet voorfinancieren.

Handige tools
De Belgische belastingadministratie heeft een Brexit Impact Scan ontworpen. Aan de hand van enkele vragen, weet u onmiddellijk de impact van de Brexit op uw specifieke situatie. U vindt deze scan terug op http://brexit-impact-scan.be/nl/#/welkom

Wenst u graag na te gaan aan welke formaliteiten u moet voldoen dan kan de tool acces2markets u hierbij helpen. https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/nl/content/welkom-bij-gebruikers-van-access2markets-market-access-database

Wilt u zich beroepen op het verbod van douanerechten voor goederen van integrale exclusieve oorsprong uit de EU of het Verenigd Koninkrijk? Meer informatie over deze regels en bewijzen vindt u terug op https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/nl/content/

Auteur: Nesrine Jelti (29 januari 2021)