Skip to main content
Tax

De gaten in het btw-net van de (para)medische beroepen worden gedicht vanaf 01/01/2022

By 30 juli 2021No Comments

Eind 2019 werd België veroordeeld voor haar huidige btw-regeling inzake de (para)medische beroepen wegens het niet in lijn liggen met de Europese btw-richtlijn. Een btw-wijziging drong zich aldus een gehele tijd op. Recent heeft de wetgever de koe bij de horens gevat en het wetsontwerp met de wijzigingen goedgekeurd.

De huidige regeling: een net met grote gaten in
Algemeen geldt het principe dat diensten van medische zorgverstrekkers zoals artsen, tandartsen, zorg- en verpleegkundigen en ziekenhuizen vrijgesteld zijn van btw. De vrijstelling strekt zich verder uit dan al de medische behandelingen. Zij geldt ook op alle diensten in het kader van de beroepswerkzaamheid. Denk hierbij aan een dokter die een expertise
in het kader van een gerechtelijke procedure uitvoert. Ook dergelijke diensten zijn momenteel vrijgesteld van btw. De enige uitzondering op de algemene vrijstelling zijn de esthetische ingrepen en behandelingen. Zij zijn steeds onderworpen aan 21% btw. Echter is het toepassingsgebied van wat “een esthetische ingreep” is niet altijd even duidelijk. Orthodontie is vrijgesteld van btw, de meeste ingrepen bij de plastisch chirurg zijn dit niet. Raar? Ja, want bepaalde behandelingen van een orthodontist zijn ook van esthetische aard.

Daarnaast geldt ook een vrijstelling voor erkende en gereglementeerde (para)medische beroepen met betrekking tot hun diensten van (para)medische aard die zijn opgenomen in de RIZIV-nomenclatuur.

In deze categorie spelen aldus twee criteria om de vrijstelling te kunnen genieten, met name:

  • Enkel erkende en gereglementeerde (para)medische beroepen komen in aanmerking;
  • Hun diensten moeten opgenomen zijn op de lijst van RIZIV-nomenclatuur, ongeacht of er terugbetaling voorzien is.

Door deze criteria vallen vandaag heel wat (para)medische beroepen uit de boot. Denk hierbij aan de chiropractor, osteopaat, homeopaat,…

België is veroordeeld voor de huidige regeling
Door de huidige regeling kunnen sommige (para)medische beroepen niet genieten van de vrijstelling, ongeacht of zij medische behandelingen verstrekken (chiropractors, osteopaten,…). Ook het vage onderscheid tussen een esthetische en niet-esthetische behandeling zette kwaad bloed.

Enkele van hen stapten naar het Grondwettelijk Hof, waarna ze prejudiciële vragen stelden aan het Hof van Justitie. Uiteindelijk leidde dit alles tot een veroordeling van België. Het Grondwettelijke Hof oordeelde in haar arrest van 5 december 2019 dat meerdere bepalingen van de huidige regeling niet in overeenstemming zijn met de Europese btw-richtlijn. België werd op die manier dus gedwongen om haar huidige btw-regeling te wijzigen.

Vanaf 1 januari 2022 eindelijk een billijke regeling
Met wat vertraging heeft de wetgever recent het wetsontwerp met de wijzigingen inzake de huidige btw-regeling nu dus eindelijk goedgekeurd.

Vanaf 1 januari 2022 zullen alle diensten zonder therapeutische doeleinden aan 21% btw onderworpen zijn, ongeacht wie deze diensten uitvoert.

Tevens valt het onderscheid tussen wel of niet gereglementeerde medische- en paramedische beroepen weg. Niet-gereglementeerde beroepen die over de noodzakelijke kwalificaties beschikken om therapeutische behandelingen te verstrekken, zullen ook de vrijstelling verkrijgen. Om aan te tonen dat ze over de juiste competenties beschikken, zullen ze voortaan een certificaat krijgen van hun beroepsinstelling of dienen ze voorafgaandelijk hun bekwaamheid voor te leggen. Op die manier wil de wetgever vermijden dat bepaalde (bv. ook buitenlandse) zorgverstrekkers opnieuw de vrijstelling mislopen.

Met andere woorden, de vrijstelling wordt niet langer gekoppeld aan het soort zorgverstrekker, maar wel aan de dienst die verleend wordt. Elke behandeling met therapeutisch doeleinde door een zorgverstrekker, (erkend of niet-erkend) mits aan de voorwaarden van bekwaamheid en competentie is voldaan, zal vanaf 01/01/2021 van btw vrijgesteld zijn.

Wat nu juist aanzien zal worden als een therapeutische, dan wel een niet-therapeutische behandeling is nog koffiedik kijken. De btw-administratie zal in een Circulaire, na overleg met de verscheidene beroepsverenigingen hierover binnenkort duidelijkheid scheppen. Wel is het geenszins de bedoeling van de wetgever om de vrijstelling te beperken waardoor naar alle waarschijnlijkheid de term “therapeutisch” vrij ruim geïnterpreteerd zal worden.

Enerzijds zal de nieuwe regeling aldus een verruiming van het toepassingsgebied van de vrijstelling inhouden. Zo zullen chiropractors, osteopaten, homeopaten,… voortaan kunnen genieten van de vrijstelling. Anderzijds zullen sommige (para)medische zorgverstrekkers op hun diensten btw moeten aanrekenen, waarbij zij onder de huidige regeling vrijgesteld zijn. Denk hierbij aan het voorbeeld van de dokter die een expertise uitvoert. Er wordt verwacht dat dit geen therapeutisch doeleinde zal kennen en aldus niet langer vrijgesteld zal zijn.

Voortaan ook onderworpen aan periodieke btw aangiftes?
De grootste wijziging zal zich dus voornamelijk bij de zorgverstrekkers zelf voortdoen. Zij zullen al dan niet (gemengd) btw-plichtige worden met alle administratieve lasten (en soms voordelen) die daaraan verbonden zijn. We denken dan aan het indienen van periodieke btw-aangiftes maar ook aan het recht op aftrek op bepaalde kosten en investeringen. Dit zal voornamelijk afhangen van het type behandeling dat wordt uitgevoerd en dit zal individueel per zorgverstrekker te beoordelen zijn.

Levert de zorgverstrekker minder dan € 25.000,00 aan niet therapeutische behandelingen per jaar, dan kan die eventueel opteren voor de vrijstellingsregeling.

Auteur: Nesrine Jelti (28 juli 2021)