Skip to main content
Tax

Coronapremie voor werknemers: een mooie bonus die u nog tot 31 december 2021 kunt toekennen

By 2 december 2021april 20th, 2022No Comments

coronapremie-voor-werknemers-een-mooie-bonus-die-u-nog-tot-31december2021-kunt-toekennen-warfid-waregem-accountancy

Zelfstandigen en vennootschappen die tijdens de coronacrisis mooie resultaten behaalden, kunnen sinds 1 augustus 2021 een eenmalige coronapremie (eigenlijk “coronacheques”) toekennen aan hun werknemers van maximaal € 500,00. Op die manier krijgt de koopkracht van Belgische werknemers een boost en is dit interessant om de omzet van onze Belgische ondernemingen wat aan te zwengelen. Waarover gaat het precies en aan welke voorwaarden moet worden voldaan?

Voorwaarden
Deze coronacheque geniet een gunstig fiscaal en sociaal regime indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Het moet gaan om een onderneming met ‘goede resultaten’ tijdens de crisis. Er werd niet bepaald wat hieronder wordt verstaan. De regering laat de invulling ervan over aan het sociaal overleg. Zo kan een sector of een individuele werkgever zelf bepalen of er financiële ruimte is voor het extra voordeel;
 • De toekenning van de premie moet zijn vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) op sectoraal niveau, op ondernemingsvlak of in een individuele overeenkomst (onder bepaalde voorwaarden);
 • De werkgever kan de coronapremie toekennen aan al het personeel, maar ze kan ook worden toegekend aan een bepaalde objectieve groep van het personeel, waarbij de werkgever geen onderscheid mag maken (in leeftijd, geslacht,…). De premies gericht toekennen aan bepaalde werknemers kan dus niet zomaar;
 • De CAO of de individuele overeenkomst bepaalt de hoogste nominale waarde van de consumptiecheque, met een maximum van € 10,00;
 • De cheques worden afgeleverd op naam van de werknemer;
 • De werkgever moet de premie toekennen tussen 1 augustus 2021 en 31 december 2021;
 • De werknemer kan de premie besteden tot 31 december 2022;
 • Het totaalbedrag van de premie mag niet hoger zijn dan € 500,00 per werknemer;
 • De premie moet worden toegekend onder de vorm van consumptiecheques (in papieren of elektronische vorm);
 • De premie mag niet worden toegekend ter vervanging of omzetting van loon, premies, voordelen in natura of van enig ander voordeel of aanvulling bij het voorgaande, al dan niet aan sociale zekerheidsbijdragen onderworpen.

Fiscaal en sociaal regime
Als aan alle voorwaarden is voldaan betaalt de werkgever enkel een patronale bijdrage RSZ van 16,5%. Er is dus geen RSZ-bijdrage en belasting verschuldigd door de werknemer. Een (maximale) premie van € 500,00 die de werknemer netto krijgt, kost de werkgever dus “slechts” € 582,50.

Dat bedrag is trouwens volledig aftrekbaar bij de werkgever.

De coronapremie die toegekend wordt aan een zelfstandige bedrijfsleider is gewoon belastbaar en valt buiten het toepassingsgebied van de vrijstelling. Bedrijfsleiders die daarentegen eveneens werknemer zijn (met arbeidsovereenkomst) – wat in de praktijk slechts zelden voorkomt – kunnen wel genieten van het gunstregime indien aan alle voorwaarden is voldaan.

Sanctie als niet aan de vrijstellingsvoorwaarden wordt voldaan
Coronapremies die niet voldoen aan de gestelde voorwaarden worden als loon beschouwd voor de toepassing van de reglementering inzake sociale zekerheidsbijdrage en de inkomstenbelasting.

Een consumptiecheque met een nominale waarde van meer dan € 10,00 bijvoorbeeld zal dus geen recht geven op de vrijstelling.

Een coronapremie die wordt toegekend aan een werknemer die reeds een coronapremie voor een totaal bedrag van meer dan € 500,00 van diezelfde werkgever heeft ontvangen, heeft evenmin recht op de vrijstelling. De coronapremies zijn in dat geval volledig belastbaar bij de werknemer in hun totaliteit en niet enkel voor het deel dat de grens van € 500,00 overschrijdt.

Premies = consumptiecheque
Niettegenstaande de wetgeving spreekt over een ‘premie’ gaat het niet om een premie die de werknemer in geld krijgt. Het gaat om een systeem van consumptiecheques die de werknemer kan besteden in bepaalde winkels die aangesloten zijn bij de uitgiftebedrijven zoals Sodexo, Edenred of Monizze. Het zal voor de werknemer soms wat zoeken zijn waar hij de consumptiecheques kan uitgeven.

Bovendien vermeldt de consumptiecheque dat hij enkel kan worden besteed:

 • In de inrichtingen die ressorteren onder de horecasector of de kleinhandelszaken die, in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de consument in de vestigingseenheid, goederen aanbieden aan de consument, met inbegrip van de hersteldiensten waarbij het te herstellen goed fysiek door de consument in de vestiging wordt gebracht en afgehaald;
 • In de welnesscentra, met inbegrip van sauna’s, zonnebanken, jacuzzi’s, stoomcabines en hammams, in de activiteiten die genoemd worden onder het paritair comité van de toeristische attracties (PC 333), in de bioscopen en in de overige inrichtingen die behoren tot de culturele sector die zijn erkend, goedgekeurd of gesubsidieerd door de bevoegde overheid, of;
 • In de bowlingzalen, de zwembaden, de fitnesscentra en in de sportverenigingen voor wie een federatie, erkend of gesubsidieerd door de gemeenschappen, bestaat of behoren tot een van de nationale federaties, of;
 • In de schoonheidssalons, de niet-medische pedicurezaken, de nagelsalons, de massagesalons, de kapperszaken en barbiers, de tatoeage- en piercingsalons en de rijscholen.

Het commissieloon van de uitgiftebedrijven (Sodexo, Edenred,…) is voor de werkgever een aftrekbare beroepskost.

Paritair comité 200 (PC 200) sectorakkoord bereikt
In PC 200 wordt er een eenmalige coronapremie toegekend in ondernemingen die winst behaalden in 2019 en 2020 én mits de omzet of brutomarge (indien de omzet niet beschikbaar is) met minstens 5% gestegen is.

Indien de omzet of brutomarge met ten minste 5% gestegen is, bedraagt de coronapremie € 125,00. In het geval dit ten minste 10% gestegen is, bedraagt de coronapremie € 250,00.

De volledige premie geldt enkel voor wie in dienst was en prestaties leverde (of prestaties gelijkgesteld voor jaarlijkse vakantie en tijdelijke werkloosheid corona) tussen 1 december 2020 en 30 november 2021. Deeltijdsen ontvangen de premie pro rata.

Besluit
Als werkgever kunt u fiscaal voordelig een coronapremie toekennen aan uw personeel. Werkgevers in paritair comité 200 zijn daarentegen verplicht om een coronapremie van € 125,00 of € 250,00 toe te kennen aan hun werknemers op basis van de cijfers in 2019 en 2020. Niettegenstaande de premie voordelig is, gaat het om ‘cheques’ die niet vrij te besteden zijn en moet aan alle vrijstellingsvoorwaarden voldaan zijn, opdat u er niet fiscaal op afgestraft zou worden.

Auteur: Megi Rroku (29 november 2021)