Skip to main content
Legal

Uw algemene verkoopsvoorwaarden: de parachute die niet opengaat?

Elke ondernemer weet dat algemene verkoopsvoorwaarden essentieel zijn. Ze zijn het “vodje papier” met een waanzinnige meerwaarde. Het enige wat velen vergeten is dat de algemene voorwaarden wel de nodige tegenstelbaarheid moeten hebben om deze meerwaarde te realiseren. Indien ze niet tegenstelbaar zijn, dan worden ze tot niets herleid.

Wat is tegenstelbaarheid?
Tegenstelbaarheid betekent de juridische afdwingbaarheid ten opzichte van uw medecontractant. Algemene voorwaarden die niet tegenstelbaar zijn, kan u immers niet geldig inroepen. Het louter bestaan van algemene voorwaarden op zich is dus niet voldoende.

Er zijn twee voorwaarden opdat de algemene voorwaarden tegenstelbaar zouden zijn. Ten eerste dient uw medecontractant er kennis van te kunnen nemen. Ten tweede dient hij ze te aanvaarden.

Kennisname van de algemene voorwaarden
De eerste voorwaarde is kennis KUNNEN nemen van de algemene voorwaarden. Hierbij is het woord “kunnen” van groot belang. Of de wederpartij effectief kennisneemt, met andere woorden leest, is niet van belang. Als ondernemer dient u ervoor te zorgen dat hij ze KAN lezen, maar let op, het is geen vrij geleide om alle verantwoordelijkheid bij de wederpartij te leggen.

De beschikbaarheid van de algemene voorwaarden is essentieel. Er wordt aangenomen dat ze per transactie eenmaal moeten worden overgemaakt. Bij een duurzame handelsrelatie dient dit niet steeds per transactie te gebeuren, maar volstaat dat dit eenmalig plaatsvindt. Het overmaken betekent niet de loutere verwijzing naar de algemene voorwaarden die online te raadplegen zijn.

Ook het tijdstip is belangrijk. De kennisname dient uiterlijk op het tijdstip van het aangaan van de overeenkomst plaats te vinden. Het is vanzelfsprekend dat dit ook vroeger kan, bv. samen met de offerte.

De algemene voorwaarden moeten in begrijpbare en leesbare taal opgesteld zijn. Dit criterium wordt beoordeeld in functie van het doelpubliek van de onderneming. Stel dat het doelpubliek voornamelijk Engelstalige klanten zijn, dan zullen louter Nederlandstalige algemene voorwaarden niet volstaan. Het is aldus niet de taal van de onderneming, maar wel van de klant die in beschouwing moet worden genomen. Ook is het belangrijk dat ze voor de doorsneeklant, zonder juridische achtergrond, begrijpelijk zijn.

Aanvaarding van de algemene voorwaarden
De tweede voorwaarde betreft de aanvaarding ervan. Deze kan impliciet dan wel expliciet worden gegeven. Het impliciet geven van de aanvaarding leidt het vaakst tot problemen. Vaak wordt er een kennisname- en aanvaardingsbeding voorzien. Echter hangt de geldigheid af van de plaats waar het beding is opgenomen, alsook de context. In de B2C-context zullen dergelijke bedingen al niet aanvaard worden. Dergelijke bedingen opnemen in de algemene voorwaarden zelf wordt wettelijk niet aanvaard. Het hoeft geen betoog dat ondertekende algemene voorwaarden een duidelijke aanvaarding inhouden.

Onrechtmatige bedingen
Algemene voorwaarden bevatten vaak bedingen inzake leveringen, opzegging, schade, inruilen, garanties,… Deze bedingen zijn bijzonder waardevol op voorwaarde dat zij juridisch toegelaten zijn.

Het is namelijk niet mogelijk om steeds zomaar te bedingen wat u wenst. Hierover zijn er duidelijke regels wat wel en niet kan, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving. In de B2C-wereld is er reeds sedert geruime tijd strengere wetgeving omtrent onrechtmatige bedingen. De wetgever is namelijk van oordeel dat de (onwetende) consument meer bescherming dient te krijgen. Echter sinds kort is er ook een nieuwe B2B-wet die deze lijn doortrekt in de B2B-wereld. Het was te vaak dat de kleine vissen werden overbluft door de grote, waardoor de wetgever het tijd vond om dit ook duidelijker te reguleren. Is een beding onrechtmatig, dan zal u zich er niet op kunnen beroepen. In dergelijk geval blijft u achter met lege handen.

Het is aldus bijzonder belangrijk dat uw algemene voorwaarden juridisch correct zijn. Wees hiervoor attent. Heeft u nog geen algemene voorwaarden of zijn deze verouderd, laat dit niet liggen maar doe een beroep op onze juristen.

Alles in beschouwing genomen geven we volgend advies:

Laat uw algemene voorwaarden opmaken of nakijken door ons juridisch team. Maak uw algemene voorwaarden over aan uw klant vóór de contractsluiting, idealiter reeds bij het verzenden van de offerte en vraag aan de wederpartij om deze te ondertekenen voor aanvaarding.

Auteur: Nesrine Jelti (5 mei 2021)