Skip to main content
TaxGeen onderdeel van een categorie

Ondernemer, vergeet uw wettelijk inhoudingsplicht niet!

By 2 april 2021No Comments

Laat u bepaalde werken uitvoeren en ontvangt u een factuur van een aannemer, dan checkt u best of hij of zij al of niet sociale en/of fiscale schulden heeft. Doet u dit niet, dan kan u wel eens geconfronteerd worden met een financiële kater. Wij zetten het huidig regelgevend kader nog eens voor u in de verf.

Principe

Krachtens de RSZ-wetgeving moeten opdrachtgevers, aannemers of onderaannemers, die bepaalde activiteiten laten uitvoeren door een (onder)aannemer, steeds nagaan of deze laatste sociale en/of fiscale schulden heeft. Heeft uw medecontractant openstaande schulden bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en/of de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën dan moet u een deel van het factuurbedrag (35% voor sociale schulden en 15% voor fiscale schulden) inhouden en rechtstreeks doorstorten naar de respectievelijke dienst. Op dat ogenblik wordt u namelijk beschouwd als een verlengstuk van Vadertje Staat.

Toepassingsgebied

Als opdrachtgever wordt beschouwd: iedereen die de opdracht geeft om tegen een prijs werken uit te voeren of te laten uitvoeren.

Als aannemer wordt beschouwd:

 • iedereen die er zich toe verbindt om tegen een prijs voor een opdrachtgever (bouwheer) werken uit te voeren of te laten uitvoeren, en
 • iedere onderaannemer ten overstaan van de onderaannemers die na hem komen.

De inhoudingsplicht is niet van toepassing op de opdrachtgever-natuurlijke persoon die de werken uitsluitend voor privédoeleinden laat uitvoeren. Vallen dus wel onder het toepassingsgebied: vennootschappen, zelfstandigen, vrije beroepers, vzw’s,…

Welke werken?

De inhoudingsplicht voor sociale en fiscale schulden geldt in het algemeen voor werken in onroerende staat (schilderwerken, elektriciteitswerken, reiniging van ramen, het plaatsen van een airco, het onderhoud van de airco,…), met uitzondering van bepaalde activiteiten uit de land- , tuin- en bosbouw die expliciet worden uitgesloten van het toepassingsgebied.

De wetgeving is voor het overige ook van toepassing op de levering van stortklaar beton, werken die vallen onder het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtdiensten en werken in de vleessector.

Voorbeelden

 • Een vennootschap in de horecasector laat haar brasserie herschilderen. De vennootschap is opdrachtgever en onderworpen aan de inhoudingsplicht.
 • Een sportclub (vzw) laat nieuwe padelterreinen aanleggen. De vzw is opdrachtgever en onderworpen aan de inhoudingsplicht.
 • Warfid laat haar ramen reinigen. Warfid is opdrachtgever en onderworpen aan de inhoudingsplicht.
 • Een dokter laat in zijn dokterspraktijk alarmtoestellen tegen diefstal installeren. De dokter is onderworpen aan de inhoudingsplicht.
 • Martine en Jean laten nieuwe rolluiken plaatsen. Zij zijn natuurlijke personen en doen dit louter voor privédoeleinden: de inhoudingsplicht is niet van toepassing.
 • Architect Verstraete gebruikt zijn woning niet louter privé, maar ook voor beroepsdoeleinden. Hebben de werken louter betrekking op het privégedeelte, dan aanvaardt de fiscus dat de inhoudingsplicht niet geldt voor zover de werken slaan op het privégedeelte. Gaat het echter om werken die de gehele woning betreffen, zoals dakwerken, dan geldt de inhoudingsplicht wel.
 • Een advocaat laat werken uitvoeren aan zijn bureau waarvoor hij privé huur ontvangt van zijn vennootschap. De inhoudingsplicht is van toepassing.
 • Een museum laat een tuinaannemer de struiken en planten rondom haar gebouw onderhouden. Het museum is niet gehouden tot het nagaan van de inhoudingsplicht daar tuinbouw expliciet is uitgesloten.
 • Een toeleveringsbedrijf van koeien moet voorafgaand aan de levering van koeien aan een slachthuis, nagaan of het slachthuis geen achterstallige schulden heeft.

Praktisch

Werkt u met een aannemer dan moet u vóór u de factuur betaalt, nagaan of hij al dan niet sociale en/of fiscale schulden heeft. U kunt dit nagaan op volgende website: www.checkinhoudingsplicht.be. Het enige wat u hiervoor nodig heeft, is het ondernemingsnummer van de aannemer.

Via deze online tool kan u als opdrachtgever of medecontractant een attest afdrukken, waarin de status van de inhoudingsplicht is opgenomen.

Schulden op gebied van fiscaliteit
Groen scherm: er geldt geen inhoudingsplicht op het ogenblik van consultatie. Het attest is geldig tot de laatste donderdag van die maand. Indien de factuur uiterlijk tegen dan wordt betaald, is er geen inhoudingsplicht. Indien er later wordt betaald, moet u de status opnieuw nagaan. Bewaar het attest samen met de factuur!

Rood scherm: er geldt wel een inhoudingsplicht. U ontvangt een attest dat één dag geldig is. Het bedrag van de inhouding die u moet doen, hangt af van het bedrag op de factuur van de aannemer:

 • Het bedrag van de factuur is kleiner dan € 7.143,00 (excl. BTW): u moet 15% van het factuurbedrag (excl. BTW) inhouden;
 • Het bedrag van de factuur is groter of gelijk aan € 7.143,00 (excl. BTW): u vraagt een attest op bij de aannemer waaruit blijkt hoe groot de schuld is. Het attest is 20 dagen geldig. Als de betaling van de factuur gebeurt tijdens deze periode:
  • en het bedrag van de schuld dat vermeld staat op het attest is kleiner dan 15% van het te betalen bedrag (excl. BTW), dan moet u de inhouding en de storting beperken tot het bedrag dat voorkomt op het attest.
  • en het bedrag van de schuld dat vermeld staat op het attest is groter dan 15% van het te betalen bedrag (excl. BTW), dan moet u de inhouding en storting van 15% van de totale factuurwaarde (excl. BTW) uitvoeren.
 • Wordt de factuur niet betaald op de dag van consultatie, dan moet de website opnieuw worden geconsulteerd op het ogenblik van definitieve betaling van de factuur. De aannemer kan immers mogelijks de schulden in tussentijd voldaan hebben.
 • Bewaar een kopie van de factuur.

Grijs scherm: de Administratie beschikt niet over voldoende gegevens. Het is aan de opdrachtgever om een attest van de schuldentoestand te vragen aan de aannemer (indien de prestatie onder de wet over de inhoudingsplicht valt uiteraard).

Schulden op gebied van sociale zekerheid
Zijn er sociale schulden dan moet u 35% van het verschuldigde bedrag inhouden en doorstorten aan de RSZ.

Oeps, vergeten!

De opdrachtgever die beroep doet op een aannemer die sociale schulden heeft op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst, is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de sociale schulden van zijn medecontractant. De hoofdelijke aansprakelijkheid wordt wel beperkt tot de totale prijs (excl. BTW). Heeft uw aannemer op het ogenblik van het afsluiten van het contract sociale schulden ten belope van € 15.000,00, maar u contracteerde voor een bedrag van € 7.500,00 (excl. BTW) en inmiddels betaalde u deze factuur zonder na te gaan of u bedragen diende in te houden, dan zal u gehouden zijn tot betaling van € 7.500,00 aan de RSZ én een verhoging van 35% van de prijs van de werken als sanctie (excl. btw) . U riskeert dus meer dan dubbel te betalen!

Had uw medecontractant geen sociale schulden op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst, maar zijn deze schulden ontstaan in een latere fase dan bent u aansprakelijk voor de betaling van de sociale schulden overeenkomstig de gefactureerde prijs van de werken (excl. BTW). Voorbeeld: uw aannemer had geen schulden bij het aangaan van de overeenkomst. U betaalde reeds twee facturen (2 x € 2.500,00 excl. BTW) waarop geen inhouding diende te gebeuren. Op het ogenblik dat u de laatste factuur ten bedrage van € 2.500,00 (excl. BTW) ontvangt, heeft de aannemer een schuld van € 10.000,00 aan de RSZ maar u vergat de inhoudingsplicht te checken. U zal gehouden zijn tot betaling van € 2.500,00 aan de RSZ (en dus niet tot € 7.500,00, meer de verhoging van 35%).

Bij fiscale schulden is de aansprakelijkheid beperkt tot 35% van de prijs van de uitgevoerde werken.

Heeft uw aannemer zowel sociale als fiscale schulden, dan kan uw aansprakelijkheid voor de sociale schuld beperkt worden tot 65% en uw aansprakelijkheid voor de fiscale schuld tot 35% van uw factuurbedrag.

Het hoeft geen betoog dat, gelet op het bovenstaande, de consultatie van www.checkinhoudingsplicht.be een must is. Dit zowel op het ogenblik waarop u een overeenkomst afsluit met een aannemer, alsook op het ogenblik van betaling van diens facturen.

Auteur: Megi Rroku (25 maart 2021)