Skip to main content
Algemeen

Ook uw onderneming overwint het coronavirus met de nodige ondersteuning

By 13 maart 2020No Comments

De impact van het coronavirus is sedert gisteren niet meer te overzien. U vindt hieronder de maatregelen die uw onderneming kunnen helpen COVID – 19 te overwinnen:

Betalingsuitstel

U kan betalingsuitstel vragen voor de voorlopige sociale bijdragen van de eerste twee kwartalen van 2020.

De meest efficiënte manier om uw aanvraag te doen, is contact (te laten) opnemen met uw sociaal verzekeringsfonds en reeds de nodige stukken te verzamelen die aantonen dat u moeilijkheden ondervindt door het coronavirus (bijvoorbeeld doktersattest, bewijs van quarantaine, bewijs omzetdaling, (verplichte) sluiting zaak).

De aanvraag moet uiterlijk gebeuren:

 • vóór 31 maart 2020 (m.b.t. het betalingsuitstel van het eerste kwartaal van 2020);
 • vóór 15 juni 2020 (m.b.t. het betalingsuitstel van het tweede kwartaal van 2020).

U verkrijgt hiervoor een betalingsuitstel van één jaar:

 • de bijdrage van het eerste kwartaal 2020 moeten tegen 31 maart 2021 betaald worden;
 • de bijdrage van het tweede kwartaal 2020 moeten tegen 30 juni 2021 betaald worden.

Het uitstel doet geen afbreuk aan uw sociaal statuut mits u de bijdragen tijdig betaald (rekening houdend met het uitstel).

Vermindering voorlopige sociale bijdragen

Indien uw huidige inkomsten ten gevolge van het coronavirus onder de voorlopige berekeningsbasis van de sociale bijdragen liggen, kan ervoor geopteerd worden uw sociale bijdragen te verminderen.

Opnieuw moet u kunnen bewijzen dat het coronavirus uw onderneming treft (vb. omzetdaling) en dat de geschatte beroepsinkomsten zich onder één van de wettelijke drempels bevinden.

U kan terecht bij uw dossierbeheerder van Warfid om de nodige aanvraag in te dienen bij uw sociaal verzekeringsfonds. Die persoon in kwestie kan tevens mee opvolgen dat u op het einde van 2020 bijkomende stortingen kan doen in hetzelfde bijdragejaar wanneer de definitieve beroepsinkomsten toch hoger zouden blijken dan de gekozen drempel.

Aanvraag tot vrijstelling van bijdragen

In uiterste nood kan u een vrijstelling van sociale bijdragen aanvragen voor de eerste twee kwartalen van 2020 (ten vroegste na de afrekening van het 2e kwartaal). Ook hier kan u terecht bij uw dossierbeheerder die contact zal opnemen via het sociaal verzekeringsfonds. Dergelijke aanvragen moeten worden goedgekeurd door het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).

Overbruggingsrecht

Indien het virus tot gevolg heeft dat de continuïteit van uw activiteiten in het gedrang komen (omwille van verlet van de werknemers, gebrek aan leveringen, annuleringen van bestellingen, quarantaineverplichtingen, …) kan u een beroep doen op het overbruggingsrecht ten gevolge van gedwongen stopzetting wegens een gebeurtenis met economische impact. Uw activiteit moet hiervoor minstens één volledige maand onderbroken zijn en u heeft geen recht op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

Om van het overbruggingsrecht te kunnen genieten, moet u voor het einde van het tweede kwartaal na de onderbreking of stopzetting een aanvraag indienen bij het sociaal verzekeringsfonds.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht / economische oorzaken

Kan u zich beroepen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht?

De RVA stelt dat in bepaalde situaties het virus aanleiding kan geven tot het invoeren van tijdelijke werkloosheid. Zij geeft hierbij de volgende voorbeelden:

 • de werknemer die getroffen is door een vliegverbod of een quarantainemaatregel of die naar België is teruggekeerd maar bij aankomst in België in quarantaine wordt geplaatst, kan tijdelijk werkloos worden gesteld wegens overmacht indien hij zijn werk bij zijn werkgever niet op de voorziene datum  kan hervatten;
 • ondernemingen getroffen door de gevolgen van het coronavirus in risicogebieden (leveranciersstop) kunnen ook een beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht indien door het stilvallen van de productie het niet meer mogelijk is het personeel verder tewerk te stellen.
 • Bedrijven die hun bedienden tijdelijk werkloos stellen wegens economische oorzaken kunnen, in afwachting van het voleindigen van de procedure tot erkenning als onderneming in moeilijkheden, ook een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

De wachttijd wordt afgeschaft waardoor de werknemer onmiddellijk recht heeft op een (geplafonneerde) uitkering. Tot 30 juni 2020 wordt het bedrag van de uitkering verhoogd tot 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon.

De tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zal in voorkomend geval aanvaard worden voor de door de werkgever opgegeven duur doch uiterlijk tot en met 30.06.2020.

Let wel: bedrijven die ‘preventieve’ maatregelen nemen om te voorkomen dat hun werknemers besmet raken door het coronavirus (en die het gevolg zijn van een unilaterale beslissing genomen door de werkgever of de werknemer) vormen geen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

De tijdelijke werkloosheid kan zich tevens manifesteren wegens economische oorzaken. Denk hierbij aan uw daling van cliënteel, productie, bestellingen, … in hoofdzaak dan bedrijven in de horecasector die getroffen zijn door verplichte sluiting (in het weekend), kunnen voor hun arbeiders een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken. Tijdelijke werkloosheid voor bedienden is tevens mogelijk indien u voldoet aan preliminaire voorwaarden.

Indien de onderneming nog niet voldoet aan de preliminaire voorwaarden kan ze een aanvraag indienen bij de Minister van Werk om erkend te worden als onderneming in moeilijkheden op basis van onvoorzienbare omstandigheden die op een korte termijn een substantiële daling van de omzet, de productie of het aantal bestellingen tot gevolg hebben.

De werknemer die tijdelijk werkloos gesteld wordt wegens economische oorzaken moet voldoen aan de gewone toelaatbaarheidsvoorwaarden.

De aanvraag bij de RVA is verschillend al naargelang de categorie.

Interne maatregelen

Is de (economische) impact van het virus relatief beperkt in uw onderneming, hou dan toch rekening met volgende punten:

 • Volgens de arbeidsovereenkomstenwet moet u als een goed huisvader zorgen dat de arbeid wordt verricht in behoorlijke omstandigheden met betrekking tot de veiligheid en de gezondheid van de werknemer.

Kortom u moet uw personeel voorzien op een veilige en gezonde werkplaats.

Vergeet hierbij ook niet dat u de plicht heeft om te voorzien in de bescherming van de gezondheid van het personeel alsook de arbeidshygiëne.

Tips:

  • verzoek uw personeel vaak hun handen te wassen volgens de voorschriften en maak deze voorschriften zichtbaar;
  • voorzie de nodige antibacteriële handzeep;
  • vermijd zoveel als mogelijk sociaal contact (uitstel van meetings of laat ze doorgaan via telecommunicatie, verplaatsing van buitenlandse reizen, voorzie in carpoolsysteem zodanig dat collega’s openbaar vervoer kunnen vermijden, …).;
  • vermijd gezamenlijke middagpauzes.
 • Thuiswerk is een afspraak tussen werkgever en werknemer. In principe kunt u thuiswerk niet opleggen maar in uitzonderlijke tijden is dat juridisch wel verdedigbaar volgens Geert Vermeir, juridisch expert bij hr-dienstenleverancier SD Worx. Bij voorkeur wordt een bijlage aan de arbeidsovereenkomst toegevoegd.

Ook het werken in een ander lokaal of het uitoefenen van een andere functie (vervanging collega) wordt best in onderling overleg afgesproken zodanig dat niet gesteld kan worden dat de                    arbeidsovereenkomst op impliciete manier werd verbroken door het wijzigen van essentiële arbeidsvoorwaarden.

 • Geen werknemerstewerkstelling bij ernstige en onmiddellijke gevaren

Volgens de Welzijnscodex mag u geen werknemers tewerkstellen in een werksituatie waarin een ernstig en onmiddellijk gevaar bestaat. Indien u kennis heeft dat een besmette persoon zich              in een bepaalde ruimte heeft begeven, kan u uw werknemers bijvoorbeeld verplichten om tijdelijk in een ander lokaal te werken.

 • Besmette werknemers niet toelaten op het werk

U heeft de verplichting om “te vermijden dat personen tot het werk worden toegelaten die getroffen zijn door ernstige besmettelijke aandoeningen of die een gevaar betekenen voor de                    veiligheid van de andere werknemer”.

Zolang er geen medisch attest is dat bevestigt dat de werknemer arbeidsongeschikt is, kunt u hem of haar de toegang tot de werkplek in principe niet weigeren. Er wordt gesteld dat u een                  werknemer de toegang tot de werkplek wel kan ontzeggen als er duidelijke ziektesymptomen zijn.

Informeer uw overig personeel zo spoedig mogelijk indien een besmette werknemer zich op de werkplek heeft bevonden met het verzoek hun huisarts te contacteren. Overweeg tijdelijke werkloosheid wegens overmacht indien het personeel in quarantaine moet blijven.

Communiceer deze maatregelen aan uw werknemers en stel ze waar nodig bij naarmate de situatie in de onderneming wijzigt.

Aarzel niet om ons te contacteren voor bijkomende informatie. U kan uiteraard steeds terecht bij uw dossierbeheerder of de eindverantwoordelijke.