Skip to main content
Algemeen

Investeren in een groeibedrijf, het loont de moeite

By 13 juni 2018september 13th, 2019No Comments

In 2015 orakelden we het reeds, de tax shelter voor startende ondernemingen is een interessante maatregel voor investeerders van het eerste uur. Aan dit succesverhaal wordt vanaf dit jaar een vervolg gebreid met de tax shelter voor groeibedrijven.

Groeibedrijf
Vennootschappen moeten aan een aantal voorwaarden voldoen om als een groeibedrijf beschouwd te worden:

 • als een kleine vennootschap worden beschouwd volgens het Wetboekvan Vennootschappen. Een vennootschap wordt als klein beschouwd indien deze voor het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één van onderstaande criteria overschrijdt:
  • jaargemiddelde personeelsbestand van maximaal 50 werknemers;
  • jaaromzet (excl. BTW) maximaal € 9.000.000,00;
  • balanstotaal maximaal € 4.500.000,00.
 • minstens 4 en maximum 10 jaar oud zijn;
 • minstens 10 voltijdse werknemers in dienst hebben;
 • in de twee voorgaande jaren een groei realiseren van minimum 10% in werkgelegenheid en/of omzet.

Investeerder
In principe kan iedereen investeren in een groeibedrijf, zelfs familie of werknemers van de groeiende onderneming. Enkel in de volgende gevallen kan een belastingplichtige niet van het fiscaal voordeel genieten:

 • hij rechtstreeks of onrechtstreeks (bv. via een managementvennootschap) bedrijfsleider is van het groeibedrijf op het ogenblik van de kapitaalverhoging, tenzij hij daarvoor geen vergoeding ontvangt (hieraan moet tot 48 maanden na de kapitaalverhoging voldaan worden);
 • hij op ogenblik van de kapitaalverhoging als vaste vertegenwoordiger van een andere vennootschap een opdracht als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of een gelijksoortige functie uitoefent in het groeibedrijf;
 • hij op het ogenblik van de investering aandeelhouder is van een vennootschap waarmee het groeibedrijf een aannemings- of lastgevingsovereenkomst heeft gesloten waarbij deze andere vennootschap er zich toe verbonden heeft tegen vergoeding een leidende werkzaamheid van dagelijks bestuur, van commerciële, financiële of technische aard op zich te nemen in het groeibedrijf.

De investeerder kan (i) rechtstreeks in een groeibedrijf investeren, of (ii) via een crowdfundingplatform of (iii) via een financieringsvehikel. Een financieringsvehikel vormt de schakel tussen investeerders en de startende vennootschappen en gebruikt de ontvangen sommen voor het verwerven van de aandelen. Op deze manier wordt voorkomen dat vennootschappen die beroep doen op een onrechtstreekse investering via een crowdfundingplatform/ financieringsvehikel een erg versnipperde aandeelhoudersstructuur moeten beheren.

Belastingvoordeel
Particulieren die investeren in een groeibedrijf kunnen genieten van een belastingvermindering van 25%. De belastingvermindering is niet terugbetaalbaar noch overdraagbaar.

Beperkingen
Een belastingplichtige kan maximaal voor € 100.000,00 per jaar investeren in zowel de tax shelter voor start- als groeibedrijven.

Bovendien mag de investering in de vennootschap maximaal 30% van het kapitaal bedragen. Indien deze drempel overschreden zou worden zal de belastingvermindering beperkt worden tot deze eerste 30%.

Het groeibedrijf zelf mag maximaal € 500.000,00 kapitaal ophalen die kan genieten van de interessante maatregel van de tax shelter voor start- en/of groeibedrijven.

Indien een onderneming voldoet aan de voorwaarden van een groeibedrijf en deze reeds in het verleden € 300.000,00 heeft opgehaald onder de maatregel voor startbedrijven, dan kan er in deze fase maximaal nog € 200.000,00 opgehaald worden die kan genieten van de maatregel voor groeibedrijven.

Uit het leven gegrepen
Koen heeft 5 jaar geleden zijn grote droom verwezenlijkt en richtte zijn eigen reisbureau op. Na de moeilijke beginjaren waar hij op de steun van zijn goede vrienden Joeri & Gunther en zijn lieftallige echtgenote Ella ten bedrage van € 160.000,00 kon rekenen (tax shelter voor startende onderneming, zie ons eerder artikel), draait het reisbureau op volle toeren en werd er de laatste jaren een omzetgroei van 20% gerealiseerd en steeg het personeelsbestand tot 12 voltijdse werknemers. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt op heden € 200.000,00. Verder voldoet de vennootschap aan alle voorwaarden van een groeibedrijf.

Koen heeft na 5 jaar nog steeds grote plannen en wenst meerdere vestigingen te openen. Hiervoor heeft hij echter nood aan bijkomend kapitaal, die hij zelf niet ter beschikking heeft en die de bank hem niet wil verschaffen. Echter heeft Koen via de Waregemse Fiduciaire te horen gekregen dat de interessante maatregel tax shelter voor groeibedrijven bestaat. Na lange beraadslagingen met enkele goede vrienden zijn deze bereid om te investeren in het reisbureau.

Volgende kapitaalverhoging zal gerealiseerd worden door Koen en zijn vrienden:

Koen: € 60.000,00
Piet: € 45.000,00
Frans: € 30.000,00
Bart: € 115.000,00

Gezien Koen als zaakvoerder optreedt binnen het reisbureau kan hij niet genieten van de belastingvermindering. De goede vrienden kunnen wel genieten van deze belastingvermindering en deze bedraagt (we veronderstellen dat er een aanvullende gemeentebelasting van 7% van toepassing is):

Piet: € 45.000,00 x 25% x 1,07 = € 12.037,50
Frans: € 30.000,00 x 25% x 1,07 = € 8.025,00
Bart: € 100.000,00 x 25% x 1,07 = € 26.750,00

De belastingvermindering van Bart wordt gerekend op € 100.000,00 daar dit het maximumbedrag per jaar betreft per investeerder. De vennootschap heeft nu reeds voor € 335.000,00 aan financiering onder het tax shelter regime verkregen en kan in de toekomst (tot haar 10-jarig bestaan en mits het voldoen aan alle voorwaarden) nog maximaal voor € 165.000,00 genieten van deze maatregel.

Conclusie
Opnieuw lanceert de regering een interessante maatregel voor groeibedrijven en investeerders, de uitbreiding van de bestaande maatregel van startbedrijven naar groeibedrijven zorgt ervoor dat de investeerder enerzijds een mooi rendement kan realiseren door de belastingvermindering en anderzijds een kleiner risico loopt op faling dan bij een investering in een startende onderneming.

Auteur: Maxime Destaebel