Skip to main content
Legal

GDPR doorheen uw documenten – Maak hiervan gebruik om uw algemene voorwaarden op te frissen!

By 13 juni 2018december 21st, 2019No Comments

De laatste weken wordt u om de oren geslagen met de term GDPR. De doorsnee KMO ziet het GDPR-verhaal wellicht als een administratieve rondslomp die tijdrovend wordt ervaren. Maak echter van een nood een deugd, en bekijk het GDPR-verhaal ruimer. Aangezien u toch een aantal administratieve zaken dient up te daten, kan u bij de GDPR-check ook uw juridische stukken die sedert jaar en dag worden gebruikt in de onderneming onder de loep nemen.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw algemene voorwaarden! Algemene voorwaarden beschrijven op welke wijze u zal contracteren met uw tegenpartij
(betaaltermijnen, aansprakelijkheid, leveringsvoorwaarden,…). Indien correct en op maat opgesteld, vormen zij een handig instrument om uw contractpositie te optimaliseren en te verzekeren. Een aanpassing kan aangewezen zijn in het kader van GDPR maar kan ook nuttig zijn voor andere doeleinden. Aangezien de wetgever de laatste jaren niet heeft stilgezeten kan een update van uw algemene voorwaarden u heel wat zorgen besparen!

Algemene voorwaarden – GDPR
U kan ervoor opteren om de privacywetgeving te verwerken in uw algemene voorwaarden. In elk
geval is het aangewezen om reeds in uw algemene voorwaarden teverwijzen naar de verantwoordelijke
in uw bedrijf en waar de betrokkenen uw privacyverklaring kunnen raadplegen.

Algemene voorwaarden en aanneming
Wij denken bijvoorbeeld ook aan alle aannemingsovereenkomsten (bouwsector, consultant, architect, grondbewerking, tuinaanleg,…). In een eerdere nieuwsbrief berichtten we reeds over het nieuwe pandrecht (in kader van zakelijke zekerheden op roerende goederen) die heel wat vernieuwingen met zich heeft meegebracht.

Het nieuwe pandrecht heeft door minimale aanpassingen de positie van de aannemer verbeterd! Zo wordt een beding van eigendomsvoorbehoud ook afdwingbaar voor aannemingsovereenkomsten én voor wat betreft iedere situatie van samenloop (niet louter meer in het geval van faillissement). Daarbij blijft het eigendomsvoorbehoud ook gelden indien er sprake is van vermenging met een ander roerend goed of wanneer er sprake is van incorporatie in het onroerend goed (vb. plaatsen van ramen in het gebouw), mits registratie in het pandregister. Concreet kan u dus als aannemer na incorporatie van uw materialen in het gebouw van de bouwheer, eigenaar blijven van de goederen tot deze volledig betaald zijn door uw eigendomsvoorbehoud te laten registeren in het pandregister. In geval van insolvabiliteit van uw opdrachtgever kan u het aandeel van de geïncorporeerde materialen uitwinnen op het volledig onroerend goed.

Ook heeft de nieuwe Pandwet de rechtstreekse vordering van de onderaannemer (artikel 1798 BW) uitgebreid. De rechtstreekse vordering voorziet reeds dat de onderaannemer, die niet wordt betaald door de hoofdaannemer, zijn betaling rechtstreeks vordert bij de bouwheer. Nu is het mogelijk om in het geval van een geschil tussen de hoofdaannemer en de onderaannemer, de opdrachtgever te verzoeken zijn openstaande facturen niet meer te storten in handen van de hoofdaannemer maar in de Deposito- en Consignatiekas. Bijkomend voordeel, door de effectieve storting in de Deposito- en Consignatiekas wordt het bedrag afgezonderd en komt u niet in samenloop met andere schuldeisers die tijdig hun
rechtstreekse vordering instellen.

Vergeet tevens niet dat u als aannemer (bouwsector) over een voorrecht (artikel 20, 12° Hyp.W.) beschikt. Dit voorrecht kan u inroepen in het geval van samenloop met andere schuldeisers en dan wordt u bij voorrang betaald (in de mate dat er iets te rapen valt natuurlijk). Sinds de nieuwe Pandwet wordt het voorrecht nu uitgebreid en kan u het voorrecht inroepen voor al uw schuldvorderingen (vb. levering van op maat gemaakte materialen) en niet meer louter voor uw schuldvorderingen voor werken aan het gebouw.

Aannemers kijken dus best eens hun algemene voorwaarden na die meestal op de ommezijde van hun facturen gedrukt staan. Voorzie zeker een eigendomsvoorbehoud en pas eventueel uw tekst aan in functie van de nieuwe wetgeving.

Algemene voorwaarden – B2B of B2C?
In het licht van een steeds sterkere bescherming van de consument (zowel op Europees als nationaal niveau) dient u bij de opmaak van de algemene voorwaarden rekening te houden met de stringente wetgeving (Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming, afgekort ‘WMPC’ en ‘Overeenkomsten op afstand’ zoals voorziet in het Wetboek Economisch Recht) en de strengere rechtspraak. Bepaalde clausules in de algemene voorwaarden zullen ten aanzien van een andere onderneming (B2B) perfect juridisch afdwingbaar zijn terwijl dit terzelfdertijd niet het geval zal zijn in uw relatie met uw consumenten (B2C). Rechters zijn ook steeds meer consumer minded en leggen ‘strenge’ schade en/of strafbedingen in uw algemene voorwaarden zonder meer naast zich neer. Indien u zowel werkt in een B2B- als B2C-context zorg er dan voor dat uw algemene voorwaarden op beide niveaus sluitend en juridisch afdwingbaar zijn opgesteld. Maatwerk is hier dan ook aan de orde!

Afdwingbaarheid
Hou steeds voor ogen dat de tegenpartij kennis moet kunnen nemen van de algemene voorwaarden en ze heeft kunnen aanvaarden voor het sluiten van de overeenkomst/ levering van het goed. Verwijs dus steeds op de voorzijde van uw bestelbon/factuur naar uw algemene voorwaarden die terug te vinden zijn op de ommezijde ervan.

GDPR vergt heel wat energie van de KMO maar hou bij uw GDPR-check ook de bestaande praktijken en documenten eens tegen het licht van het huidig ondernemingsrecht. Dit kan u in de toekomst enkel maar voordelen bieden! Wij staan u hier graag in bij!

Auteur: Elise Vercruysse