Skip to main content
Algemeen

De heropstartlening: het welgekomen duwtje in de rug voor vele ondernemers

By 3 juni 2021No Comments

Na de corona-stilte kunnen de meeste ondernemers terug opstarten. Door de corona-crisis hebben velen reeds een liquiditeitsnood waardoor de heropstartkosten een probleem kunnen vormen. De Vlaamse regering wil de ondernemers een duwtje in de rug geven door een heropstartlening aan 1% rente per jaar.

Wie komt in aanmerking?
De lening wordt enkel toegekend aan:

  • een natuurlijke persoon die een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent;
  • een vennootschap (BV, NV, CV, CommV of VOF) of vereniging zonder winstoogmerk; of
  • een buitenlandse vennootschap die een juridisch statuut heeft dat gelijkwaardig is aan één van bovenstaande Belgische vormen van onderneming.

De tweede voorwaarde stelt dat de exploitatiezetel van de onderneming in het Vlaamse Gewest gelegen is.

Daarnaast zal er ook gecontroleerd worden of de onderneming intrinsiek gezond was vóór de crisis. Enkel indien dit het geval was, komt de onderneming in aanmerking. De aanvrager dient te verklaren op eer dat hij/zij:

  • op 31 december 2019 of op datum van de beslissing inzake ontvankelijkheid van de steunaanvraag geen onderneming in moeilijkheden (WCO, ….) was;
  • geen achterstand heeft in de betalingen aan RSZ en btw, behalve als hij/zij een afbetalingsplan naleeft dat correct is gesloten met RSZ en btw; geen achterstand heeft in de betaling van lopende kredieten bij financiële instellingen, behoudens de specifieke garantieregelingen, ondernemingskredieten en betalingsuitstel die de federale overheid of specifieke Vlaamse instellingen organiseren in het kader van de coronacrisis;
  • niet betrokken is in een lopende insolventieprocedure of de opstart van een dergelijke procedure wordt niet voorbereid;
  • beschikt over onvoldoende liquiditeiten in de onderneming en is niet in staat deze via normale bankfinanciering te verwerven

Controles naderhand om na te gaan of deze informatie correct werd verklaard, zijn steeds mogelijk.

Hoeveel bedraagt de lening?
De lening heeft betrekking op het aankopen van goederen, diensten en bedrijfsmiddelen of investeringen.

Het bedrag van de lening dient te worden gestaafd aan de hand van facturen. De facturen dienen betrekking te hebben op de periode van 01/01/2021 tot 01/08/2021. Tevens geldt een maximum van 100 ingebrachte facturen.

Voor een lening van maximaal € 50.000,00 geldt dat 80% van de voorgelegde facturen als lening wordt aanvaard. Voor een lening boven de € 50.000,00 wordt slechts 50% van de voorgelegde facturen in beschouwing genomen. En daarenboven mag slechts 25% van het ontleende bedrag worden aangewend voor de aankoop van diensten en diverse goederen of bedrijfsmiddelen/investeringen.

Het totale bedrag van de lening(en) mag niet meer bedragen dan 25% van de geboekte aankopen van handelsgoederen in het jaar 2019. Ondernemers zowel in hoofd- als bijberoep die pas na het referentiejaar 2019 zijn gestart, kunnen maximaal € 50.000,00 ontlenen.

Duurtijd en rente
Het betreft een lening met een rente van 1 % op jaarbasis. Elke steunaanvrager kan tot twee leningen toegewezen krijgen. De lening heeft een minimumbedrag van € 10.000,00 en een maximum van € 750.000,00 voor beide leningen samen. Voor leningen tot € 50.000,00 geldt een maximum looptijd van 24 maanden. Voor hogere bedragen geldt een maximum looptijd van 36 maanden.

Aanvraagprocedure
Elke ondernemer of wettelijke vertegenwoordiger van een vennootschap kan de lening online aanvragen via https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/heropstartlening. De aanvraag kan ingediend worden tot 1 augustus 2021. Indien u dit wenst, kunnen wij dit ook voor u in orde brengen.

Auteur: Nesrine Jelti (1 juni 2021)