Skip to main content
Tax

Liquiditeitsproblemen naar aanleiding van de Corona-epidemie: enkele tips voor ondernemers die hun liquide middelen willen optimaliseren

By 11 mei 2020No Comments

De Coronacrisis woedt al enkele weken door ons land en de economische impact daarvan wordt steeds duidelijker. Om het virus in te dijken werden sinds maart van dit jaar enkele maatregelen getroffen die ongetwijfeld nefaste gevolgen zullen hebben voor onze ondernemingen: opgelegde sluitingen van handelszaken, het aan banden leggen van niet-essentiële bedrijven waar geen telewerk mogelijk is of waar de social distancing-regels niet kunnen worden gerespecteerd, technische werkloosheid die werd ingevoerd, enzovoort. De onoverkomelijke omzetdaling ten gevolge hiervan kan lang niet altijd volledig worden opgevangen met de premies en tegemoetkomingen (hinderpremie, overbruggingsrecht, uitstel betalingen, enzovoort) die de overheid, onder bepaalde voorwaarden, als oplossing aanreikt. Het zullen vaak de iets kleinere ondernemers zijn die het hardst gaan worden getroffen, omdat deze vaak niet over voldoende cashbuffer beschikken om de gevolgen van de aanhoudende crisis te kunnen opvangen. Maar ook de gevestigde waarden met een gezonde solvabiliteit houden best rekening met de potentiële gevolgen van het tekort
aan cash. Hierna volgen een aantal acties die mogelijks kunnen helpen bij het opvangen van het liquiditeitsprobleem in uw onderneming.

Maak een planning!
Hoe groot de impact van COVID-19 precies zal zijn op uw onderneming of wanneer die impact het meest voelbaar zal zijn, is niet gemakkelijk in te schatten. Toch doet u er goed aan om nu reeds een realistische planning op te stellen voor het post-Corona tijdperk. Wanneer gaat u terug aan de slag? Welke inspanningen zullen worden geleverd om het opgebouwde tekort op te vangen? Hoe gaat u de inhaalbeweging proberen maken? Hoe pakt u de hangende opdrachten aan (die door het plotse opduiken van Corona on hold werden gezet) en hebt u reeds een plan voor de nieuwe opdrachten? Het zijn vragen waar u best nu al even bij stil staat. Deze vooruitzichten kunnen ook, bij voorkeur, in cijfermodellen worden gegoten. Had u reeds een tussentijdse raming van de cijfers van het huidige boekjaar door Warfid laten opstellen? Dan kan het interessant zijn om die raming een update te geven met de info die we op vandaag weten. Was er nog geen tussentijdse raming gemaakt? Dan lijkt het moment nu gekomen om dit zeker eens te doen.

Concrete mogelijkheden
Eens u zicht hebt op de grootte van het probleem, kunt u gaan bepalen welke acties kunnen worden genomen om het probleem aan te pakken.

PMV-waarborg Coronacrisis
Ondernemingen die een krediet willen afsluiten maar geen eigen waarborgen kunnen garanderen, kunnen al jarenlang beroep doen op de PMV-waarborg van de Overheid. Tot 75% van het kredietbedrag kan op deze manier worden gedekt. Naar aanleiding van COVID-19 werd deze maatregel halfweg maart uitgebreid tot bepaalde bestaande schulden, al dan niet bancair. Via deze uitbreiding kunnen ondernemers nu dus ook voor bepaalde niet-bancaire schulden (tot 12 maanden oud) een overbruggingskrediet laten waarborgen door PMV. Daarnaast kunnen ook bestaande kredietlijnen of investeringskredieten onder de waarborgregeling worden gebracht indien de bank bereid is minstens 3 maanden betalingsuitstel te verlenen. Als u dus een nieuw krediet wenst aan te gaan om de huidige cashflowproblemen op te vangen, informeer zeker of u hiervoor in aanmerking komt.

Facturatie, klantenopvolging en voorraadbeheer
Misschien dient u nog facturen op te stellen voor geleverde prestaties van vóór de Coronacrisis. Of misschien bent u intussen al gedeeltelijk terug opgestart of hebt u gedurende de voorbije weken uw goederen of diensten digitaal aangeboden en gaat u daarvoor nu een factuur uitschrijven. De opvolging van uw facturatie is altijd al belangrijk geweest, maar nu mogelijks nog meer dan anders. Het klinkt misschien wat eigenaardig in tijden dat iedereen het moeilijk heeft, maar ook nu zorgt een periodieke facturatie ervoor dat u sneller terug geld binnen krijgt. Misschien valt een andere aanpak wel te overwegen, een vervroegde facturatie via voorschotten kan bijvoorbeeld een manier zijn om uw centen sneller op uw bankrekening te zien verschijnen. Vergeet ook de opvolging niet. Een factuur uitschrijven is één ding, het geld binnenkrijgen is nog iets anders. Plan dus in uw agenda geregeld een moment in voor de opvolging van uw rappels. Betaalt uw klant niet, dan komt u allicht zelf in de problemen. Aansluitend hierop kan het voor bedrijven die goederen leveren een optie zijn om tijdelijk minder voorraad aan te houden dan gewoonlijk. Dat verlaagt uw onmiddellijke aankoopkost en uw klant zal in de gegeven omstandigheden allicht wel begrijpen dat ditmaal niet alles direct leverbaar is maar pas na een zekere termijn.

Korting contant
U kunt uw klanten aansporen om betalingen sneller uit te voeren door ze een korting voor contant aan te bieden. Meestal vertaalt zich dat in een korting van 2% op het totale factuurbedrag indien men onmiddellijk (in de praktijk vaak ‘binnen de 8 dagen’) het saldo vereffent. Het geld komt dan sneller op uw bankrekening en dat geld kunt u aanwenden voor betalingen van uw eigen leveranciers (die, wie weet, zelf een korting contant aanbieden op hun factuur). Let wel, deze korting aanbieden kost u dus ook geld, hou daar rekening mee. Twee procent op een grote factuur is niet min. Echter, als dat ervoor kan zorgen dat u liquiditeitsproblemen kunt opvangen, is het zeker een te overwegen piste.

Vorderingen innen via Edebex
Een toelichting bij het Edebex-platform gaven we u al enige tijd terug, zie daarvoor bijvoorbeeld onze nieuwsbrief van 6 december 2018 (eenvoudig terug te vinden op onze website). Kort gezegd is Edebex een online marktplaats waarop bedrijven hun klantenfacturen aanbieden aan investeerders. Op die manier ontvangen de bedrijven sneller een betaling van hun factuur (u hoeft niet te wachten tot de vervaldag van de factuur), de investeerders realiseren een mooi rendement door het verkrijgen van een korting op de factuurwaarde. Als uw klant dus geen gebruik wenst te maken van de korting contant die u naar aanleiding van het vorige puntje misschien wenst aan te bieden, kan de werking via Edebex een alternatief zijn. Informeer u op voorhand zeker bij Warfid.

Winwin-leningen
Ook de winwin-leningen kwamen al eerder aan bod in onze nieuwsbrieven. Het is dan ook een interessante manier om uw zaak te financieren, met voordelen voor
beide partijen. Zoals u weet, gaat het hier over privépersonen die een achtergestelde lening op 8 jaar toestaan aan uw bedrijf, al dan niet voorzien van een periodieke aflossing van het kapitaal, en rekening houdend met een gedeeltelijk zelf te bepalen rente, die weliswaar afhangt van de marktrente op heden. De kredietgever (in vele gevallen iemand van de familie of een vriend/kennis, dus een betrouwbare partij) kan via zijn aangifte personenbelasting jaarlijks een belastingkrediet van 2,5% op het openstaand kapitaalbedrag bekomen. De kredietgever kan tot € 50.000,00 ter beschikking stellen. Uw onderneming kan op die manier tot € 200.000,00 ter beschikking krijgen (van minstens 4 verschillende kredietgevers dus). Ervaart uw onderneming op vandaag een tekort aan cash, dan kan een winwin-lening mogelijks soelaas bieden. In voorkomend geval, informeer even in uw kennissenkring, en geef ons zeker een seintje zodat wij het papierwerk hiervoor in orde kunnen brengen.

De Coronacrisis zal economische gevolgen hebben voor alle bedrijven in het Belgisch ondernemerslandschap. Het tekort aan liquiditeiten zal in de praktijk misschien
wel het grootste probleem zijn. Bereid u dus maar voor op wat komen zal. Mogelijks biedt één van de aangehaalde puntjes in dit artikel al (een deel van) de oplossing.In ieder geval kunt u altijd bij ons terecht voor een gesprek hieromtrent.

Auteur: Tom Simoens (27 april 2020)