Skip to main content
Tax

Geniet nog tot en met 31/12/2022 van 25% investeringsaftrek!

By 2 december 2022No Comments

Mobiliseer de vrijgestelde reserves van uw vennootschap tegen een gunsttarief

De tijdelijke verhoging van het tarief van de gewone eenmalige investeringsaftrek van 8% naar 25% die ingevoerd werd aan het begin van de COVID-crisis loopt op 31/12/2022 ten einde. Hoewel een verlenging van deze maatregel een enorme trofee zou kunnen zijn bij de volgende verkiezingen, ziet het ernaar uit dat er hiervoor budgettair geen ruimte voor zal zijn. Vanaf 01/01/2023 valt het tarief dus in principe terug naar 8%. Wenst u nog snel te genieten van een investeringsaftrek van 25% op uw investeringen, dan volstaat het niet louter om nog een factuur te ontvangen van uw investering met datum vóór 01/01/2023. Hieronder staan we even stil bij de aandachtspunten.

De meeste ondernemers zijn ondertussen vertrouwd met de gewone eenmalige investeringsaftrek. Samengevat komt het erop neer dat u als fiscaal “kleine” onderneming in het jaar van de investering eenmalig 25% van het investeringsbedrag mag aftrekken van uw belastbare winst indien het investeringen betreft die u doet in:

  • materiële of immateriële vaste activa;
  • die tijdens het jaar of het boekjaar;
  • in nieuwe staat zijn verkregen of tot stand gebracht;
  • en in België voor de uitoefening van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt.

Om te bepalen of een investering voor de toepassing van de investeringsaftrek al dan niet vóór 01/01/2023 gebeurde (en het tarief van 25% dus nog van toepassing is), dient er gekeken te worden naar de administratieve commentaren van de fiscus die dit verduidelijken.

De investeringsaftrek is van toepassing op de vaste activa die tijdens het boekjaar zijn verkregen of tot stand gebracht, d.w.z. die tijdens dat boekjaar afschrijfbaar zijn geworden. Concreet is dit het geval wanneer de investering:

  • Ofwel tijdens het boekjaar werkelijk in het bezit van de onderneming is gekomen;
  • Ofwel wanneer de onderneming tijdens het boekjaar juridisch eigenaar is geworden omdat het gaat om een voltrokken koop met onmiddellijke eigendomsoverdracht, ook al is het nog niet geleverd en/of betaald.

Uit bovenstaande volgt dat wanneer één van deze twee gevallen zich heeft voorgedaan vóór 01/01/2023 de investeringsaftrek van 25% toegepast mag worden (ook al volgt de factuur van de investering zelfs pas in 2023). U zorgt er best wel voor dat u dit kan aantonen aan de hand van een leveringsbon of een overeenkomst waaruit de eigendomsoverdracht blijkt.

De leveringsproblemen waarmee veel leveranciers tegenwoordig geconfronteerd worden, maken het in sommige gevallen echter onmogelijk om nog voor het einde van het jaar een materiële levering te ontvangen. Bovendien zullen leveranciers vaak een eigendomsvoorbehoud formuleren in afwachting van betaling.

In dergelijke gevallen kan gebruik gemaakt worden van de regeling die op het vlak van investeringsaftrek is voorzien voor vooruitbetalingen op materiële en immateriële vaste activa. Om nog te genieten van de 25% investeringsaftrek dient de vooruitbetaling te voldoen aan de volgende drie voorwaarden:

  • De investering maakt het voorwerp uit van een tussen koper en verkoper gesloten overeenkomst (bestelling, aanneming, koopovereenkomst zonder dadelijke eigendomsoverdracht, …);
  • Het voorschot is werkelijk betaald uiterlijk op 31/12/2022;
  • Het voorschot werd geboekt als vooruitbetaling op het vast actief in uw boekhouding.

Indien u voor het einde van het jaar nog wenst gebruik te maken van de investeringsaftrek van 25%, dan zorgt u er best voor dat de inbezitneming of de eigendomsoverdracht van uw investering nog dit jaar plaats vindt. Is dit niet mogelijk, dan kan u door middel van een vooruitbetaling voor het einde van het jaar alsnog genieten van de investeringsaftrek van 25%. Neem in dat geval gerust met ons contact op om er voor te zorgen dat alle voorwaarden correct worden nageleefd.

Auteur: Ward Bouckaert (29 november 2022)