Skip to main content
Tax

Alternatieve lening bij Corona-problemen: PMV biedt een achtergestelde lening op drie jaar aan

By 9 juli 2020No Comments

Dat er heel wat Vlaamse ondernemers lijden onder de gevolgen van het Coronavirus en de maatregelen die hieruit zijn voortgevloeid, staat als een paal boven water. Ondernemingen met een sterk eigen vermogen proberen stand te houden, andere zoeken alternatieven om hun solvabiliteit te versterken en om de economische impact van de pandemie op te vangen. De Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) biedt in dit kader de mogelijkheid tot het aangaan van een achtergestelde lening op drie jaar.

Wat houdt dit precies in?
PMV probeert op deze manier op middellange termijn een financiële buffer te creëren voor zelfstandigen die, ten gevolge van de Coronacrisis, moeilijkheden ondervinden om hun schulden af te betalen of aan hun betalingsverplichtingen te voldoen. Men richt zich daarbij niet alleen op starters en scale-ups, maar ook op de meer gevestigde bedrijven met een tijdelijk cashflowprobleem. De lening kan aangevraagd worden tot 15 november van dit jaar. Binnen de maand na uw aanvraag krijgt u een beslissing over de toekenning.

Wie komt hiervoor in aanmerking?
Als KMO met zetel of minstens een handelsvestiging op Vlaams grondgebied (zowel eenmanszaken, wel enkel in hoofdberoep, als vennootschappen) komt u enkel in aanmerking indien u vòòr de Coronacrisis financieel gezond was maar net door diezelfde crisis in de problemen bent gekomen. Een zogenaamde onderneming in moeilijkheden komt dus niet in aanmerking. Hiervoor gaat men vooral gaan kijken of u bv. reeds een insolventieprocedure lopende had of bv. reeds verliezen had opgebouwd in het verleden. Behoort u tot een groep, gaat men dit ook op groepsniveau gaan bekijken. Managementvennootschappen waarvan de bestuurder louter zakelijke diensten verleent aan één of meerdere vennootschappen kunnen geen beroep doen op dit krediet.

Bijkomende vereisten:

  • Op het moment van de aanvraag heeft u een effectieve tewerkstelling van minimum 80% van het totale personeelsbestand dat op het einde van 2019 aanwezig was (dus maximum 20% werkloosheid), of u engageert zich om die grens op zeer korte termijn te halen, of minstens 50% van het totale aantal werknemers heeft u reeds uit het systeem van tijdelijke werkloosheid gehaald en is terug aan het werk;
  • U had bij het begin van de crisis geen achterstallen op lopende kredieten, noch openstaande schulden bij de belastingen, de btw-administratie of het sociaal verzekeringsfonds;
  • Indien u reeds een lopende bankfinanciering had, vereist u de bevestiging van de bank om de bestaande kredieten, na het verkrijgen van de PMW-lening, aan de geldende voorwaarden te behouden en om uitstel van betaling te verkrijgen zoals vastgelegd in het charter ‘Betalingsuitstel ondernemingskredieten’.

Enkele modaliteiten van de lening

Bedrag
Het bedrag van de lening kan variëren tussen € 25.000,00 en € 2.800.000,00. Op de toegekende bedragen onder € 800.000,00 zit geen beperking. Gaat u daarboven, wordt het bedrag boven € 800.000,00 begrensd tot ofwel uw loonkost, ofwel 12,5% van uw omzet (het hoogste van de twee). Het krediet beoogt de dekking van de financieringsbehoefte van minimum 12 maanden. Er dient geen waarborg te worden voorzien.

Vorm, opname en looptijd
Het krediet is achtergesteld ten opzichte van eventueel andere lopende kredieten. De opname gebeurt in één enkele schijf bij toekenning van het krediet. De looptijd bedraagt altijd drie jaar.

Terugbetaling en intrestvoet
Voor startups en scale-ups neemt het krediet altijd de vorm aan van een bullet-krediet. De integrale terugbetaling van het krediet wordt dus voorzien op de eindvervaldag. Voor de meer gevestigde ondernemers is deze vorm ook mogelijk mits bijkomende onderbouwing. Echter is er ook de mogelijkheid om het kapitaal vervroegd af te lossen, nl. op maandelijkse, driemaandelijkse of halfjaarlijkse basis in het derde jaar na het aangaan van de lening (vrijstelling van kapitaalaflossing gedurende de eerste twee jaren na aangaan van de lening).

Ook op het vlak van de intrestvoet dienen we een onderscheid te maken al naargelang de situatie waarin de onderneming zich bevindt. Startups en scale-ups dienen rekening te houden met een rentevoet van 5% op de eerste schijf van € 800.000,00. Die intrest is jaarlijks, uitgesteld, en integraal betaalbaar op de eindvervaldag van het krediet. Op de schijf boven € 800.000,00 bedraagt de rentevoet 6%. Bij gevestigde bedrijven is de rente eveneens jaarlijks, uitgesteld en integraal te betalen op de eindvervaldag van het krediet, doch loopt deze op tot ‘slechts’ 4,5%.

Ter volledigheid geven we nog mee dat startups en scale-ups die een bedrag onder € 800.000,00 lenen over de mogelijkheid beschikken om het uitstaande kapitaal en de uitstaande rente te converteren in aandelen op het moment dat er een kapitaalronde of een exit zou plaatsvinden.

Combinatie met hinder- of compensatiepremie?
Van belang is te weten dat deze achtergestelde PMV-lening niet combineerbaar is met de hinder- of compensatiepremie in het kader van Corona, tenzij het kredietbedrag niet hoger ligt dan € 75.000,00. Gaat u dergelijk krediet dus aan voor een bedrag van niet meer dan € 75.000,00, zijn er geen gevolgen wat betreft de ontvangen premies. Ligt het kredietbedrag hoger, dan zal u de ontvangen hinder- of compensatiepremie moeten terugbetalen als u het krediet wilt behouden. Bent u niet in die mogelijkheid, dan kan een gedeelte van de achtergestelde lening worden gereserveerd hiervoor.

Bent u op zoek naar bijkomende financiering om de gevolgen van de Corona-pandemie de kop in te drukken en voldoet u aan bovenstaande voorwaarden, overweeg dan misschien de achtergestelde PMV Coronalening aan te gaan. Uiteraard helpen wij u graag verder daarmee.

Auteur: Tom Simoens (30 juni 2020)