Skip to main content
Legal

VZW’s en het nieuwe vennootschapsrecht

By 8 januari 2020No Comments

Naast de vennootschappen worden ook de verenigingen onderworpen aan het nieuwe vennootschapsrecht dat inging per 1 mei 2019.

Een volledige opsomming van de wijzigingen zou ons te ver brengen maar hierbij alvast een overzicht van enkele belangrijke aandachtspunten die voor uw vereniging van belang zijn:

  • Winstgevende activiteiten worden voortaan altijd toegestaan, daar waar dit vroeger enkel kon indien de activiteit bijkomstig was aan het belangeloos doel van de vereniging. Het verbod op uitkering van de winsten blijft wel van kracht.
  • De oprichting kan gebeuren met 2 in plaats van 3 personen.
  • Het is niet langer een vereiste dat het aantal bestuurders lager is dan het aantal leden.

Wanneer we even verdergaan op de winstgevende activiteiten, dan stellen we vast dat de grens om onderworpen te worden aan de vennootschapsbelasting, dan wel aan de rechtspersonenbelasting dun wordt.

Het criterium dat in deze context gehanteerd wordt , is het al of niet bijkomstig karakter van de winstgevende activiteit. Denken we hierbij aan diverse verenigingen waarbij er in het clublokaal een cafetaria wordt uitgebaat die inkomsten oplevert. Is deze cafetaria enkel toegankelijk voor leden en open tijdens evenementen, dan zal deze uitbating als bijkomstig aanzien worden. Van zodra er echter sprake is van een uitbating naast de activiteiten voor de leden en toegankelijk voor buitenstaanders, dan zal dit niet meer als bijkomstig beschouwd worden en zal u als vereniging onderworpen worden aan de vennootschapsbelasting.

De impact hiervan mag zeker niet onderschat worden. Binnen de vennootschapsbelasting wordt u immers belast op het volledige resultaat in tegenstelling tot de rechtspersonenbelasting waar u ‘slechts’ belast wordt op enkele specifieke zaken zoals meerwaarde op onroerende goederen, belastbaar gedeelte van het voordeel alle aard personenwagen, … . Op het einde van de rit kan dit wel degelijk een groot verschil maken.

Tot slot nog even kort twee zaken die los staan van het nieuwe vennootschapsrecht maar die voor verenigingen toch wel belangrijk zijn:

1. Ledenlijst: het is belangrijk dat deze altijd “up to date” is (bij wijziging dient de bijwerking binnen de 8 dagen te gebeuren).De ledenlijst dient aanwezig te zijn op de maatschappelijke zetel. Een neerlegging ervan bij de Griffie is niet nodig.

2. Jaarlijkse taks op vzw’s: elke vereniging is in principe deze taks van 0,17% verschuldigd op haar patrimonium per 1 januari van het aanslagjaar. Een uitzondering is er echter voor verenigingen waarvan het patrimonium niet meer dan € 25.000,00 bedraagt. Maar ook dan dient u tegen 31/03 van het aanslagjaar een verklaring in te dienen dat u zich wenst te beroepen op deze vrijstelling.

Auteur: Annelies Coucke (1 januari 2020)