Skip to main content
Legal

Overweeg ook het bezitloos pand indien u een passende zekerheid zoekt!

By 13 maart 2018september 4th, 2019No Comments

Kredietverstrekkers of leveranciers komen veelal maar over de brug indien ze een bepaalde zekerheid krijgen van hun schuldenaar dat de lening/factuur tijdig betaald zal worden. De wet voorziet reeds in een aantal mechanismen (denk hierbij aan het pand, voorrechten of hypotheek) om de schuldeiser een zekerheid te bieden.

Sedert 11 juli 2013 werd het pand op roerende goederen (de “Pandwet”) in een nieuw kleedje gestoken. Deze wet is pas sinds januari 2018 in voege getreden. De inwerkingtreding liet op zich wachten ingevolge de moeizame opstart van het nationaal pandregister.

De Pandwet voorziet in enkele interessante nieuwigheden waarbij de belangrijkste aanpassingen hierna kort worden toegelicht.

Bezitloos pand
Een pand op een roerend goed was voorheen enkel mogelijk mits buitenbezitstelling (met uitzondering van het pand op de handelszaak en schuldvorderingen). De nieuwe Pandwet verlaat dit principe en voorziet nu ook het bezitloos pand.

Op deze manier zorgt de inpandgeving van uw roerende goederen ervoor dat uw leverancier of kredietverstrekker de nodige zekerheid verkrijgt terwijl uzelf nog steeds beschikt over de bezwaarde goederen en ze kan aanwenden voor uw bedrijfsactiviteit.

Een schriftelijke overeenkomst is steeds aangewezen. Bij consumenten is het geschrift voorzien van de wettelijke vermeldingen zelfs een geldigheidsvoorwaarde!

Registratie
De tegenstelbaarheid van het pand aan derden wordt voorzien door een verplichte registratie in het nationaal pandregister. Door de registratie zal een derde die het verpand goed heeft gekocht, het pandrecht van de pandhouder moeten respecteren. Het tijdstip van registratie bepaalt de rangorde.

De registratie gebeurt door de pandhouder en mits betaling van een retributie die bepaald wordt in functie van het bedrag van de schuldvordering (€ 20,00 tot € 500,00). Het pandregister kan – binnen de grenzen van normaal gebruik – door éénieder (na betaling) worden geconsulteerd (zie link https://financien.belgium.be/nl/E-services/pandregister).

In geval van vervreemding blijven de verpande goederen in principe bezwaard met een pandrecht (volgrecht). Hierdoor zal een derde verkrijger van het verpand goed, de eigendom verkrijgen bezwaard met een pandrecht (met uitzondering van de verkrijger ter goede trouw).

Uitwinning
Indien de schuldenaar zijn gewaarborgde schuldvordering niet nakomt, kan de pand houdende schuldeiser overgaan tot de eenvoudige uitwinning van zijn pand, meer bepaald door de verkoop van het bezwaarde goed. Hij hoeft hiervoor niet eerst langs te gaan bij de beslagrechter! Een (tijdige) kennisgeving aan de schuldenaar (pandgever) volstaat. Indien de pandgever evenwel verzet aantekent tegen het voornemen van de pandhouder om tot uitwinning over te gaan, zal de tussenkomst van de beslagrechter alsnog vereist zijn. De bewijslast ligt in handen van de schuldenaar.

De nieuwe Pandwet voorziet een bezitloos pand op roerende goederen. Het is ons inziens een belangrijke stap voorwaarts inzake soepele en moderne zekerheidsverstrekking. De nieuwe regeling biedt zowel zekerheid aan de kredietgever of leverancier als de mogelijkheid aan de schuldenaar om de goederen verder aan te wenden voor de bedrijfsvoering.

Als koper van roerende goederen zou u er wel best aandacht aan besteden dat de verkoper geen bezitloos pand heeft gesteld op de goederen die u wenst te verwerven.

Uiteraard kunnen wij u steeds bijstaan voor de registratie / controle van een pand op roerende goederen.

Auteur: Elise Vercruysse