Skip to main content
Legal

Heeft u al een zorgvolmacht zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over het beheer van uw vermogen?

By 10 juli 2018september 13th, 2019No Comments

De geplande hervorming van het huwelijksvermogens- en erfrecht vanaf september kan voor u het moment van uitstek zijn om even stil te staan bij de planning van uw vermogen tijdens uw actieve loopbaan (bv. Huwelijksvermogensstelsel? Keuzebeding?) en voor het ogenblik van uw overlijden (Testament? Erfovereenkomst?). We staan echter te weinig stil bij het beheer van ons vermogen voor de periode ertussen!

Weet u wat er gebeurt met uw vermogen indien u tussen de opbouw ervan en het eindpunt van uw leven wilsonbekwaam wordt?

Veertigplussers vinden het soms nog te vroeg om effectieve successieplanning uit te werken. Het lot kan echter onaangename gevolgen met zich meebrengen. Wat indien u na een vermoeiende vergadering bij een ongeval in een coma belandt? Wie zal gedurende deze (tijdelijke) periode uw vermogen beheren?

Anticipeer!
U kan zich indekken voor dergelijk geval door een zorgvolmacht op te maken (buitengerechtelijke
bescherming). Deze volmacht strekt ertoe uw vermogen veilig te stellen in lijn met uw wensen wanneer u op een dag niet meer in staat zou zijn om uw financiën zelf te beheren. Voorziet u niet in een dergelijke volmacht, dan zal de vrederechter een bewindvoerder aanstellen (bv. indien uw partner de gezinswoning wenst te verkopen of een schenking wenst te doen). De bewindvoerder dient jaarlijks verslag uit te brengen bij de vrederechter over het beheer van het vermogen. Er geldt bijgevolg een vergaande inmenging!

De zorgvolmacht heeft enkel betrekking op het beheer van uw vermogen. Een euthanasieverklaring,
een negatieve wilsverklaring (weigering kunstmatige beademing, reanimatie, coma, …) of een levenstestament (hierin kan u bepaalde verklaringen afleggen zoals euthanasieverklaring, verzet tegen orgaandonatie, voorkeur palliatieve zorg, uitvaart, …) regelen op hun beurt de niet-financiële aangelegenheden.

Opmaak zorgvolmacht
U kan opteren voor een hybride volmacht (onmiddellijke inwerkingtreding) of een volmacht die slechts in werking treedt wanneer u wilsonbekwaam
wordt. De moeilijkheid bij laatstgenoemde is de vaststelling dat iemand wilsonbekwaam is geworden. In uw zorgvolmacht wordt dit bij voorkeur gestipuleerd (bv. attestering door twee artsen). Wanneer uw wilsonbekwaamheid wordt vastgesteld, geldt uw volmacht en wordt de rol van de vrederechter buiten spel gezet.

Wie duidt u aan als lasthebber? U heeft de vrije keuze onder alle handelingsbekwame natuurlijke personen. U kan één of meerdere lasthebbers aanstellen. Het spreekt voor zich dat er een vertrouwensband dient te bestaan tussen u beiden.

Welke handelingen kan uw lasthebber stellen? U kan dit beperken tot daden van beheer (bv. beheer bankverrichtingen of betaling facturen) maar u kan tevens de mogelijkheid voorzien tot het afsluiten of wijzigen van het huwelijkscontract of de samenlevingsovereenkomst, het verrichten van schenkingen, het aanvaarden van schenkingen, het aanvaarden en het verwerpen van nalatenschappen en legaten, het opstellen van een verklaring van behoud (via een dergelijke verklaring laat u het oude recht van toepassing op uw successieplanning. In het kader van de hervorming van het erfrecht is het bijvoorbeeld mogelijk om tot en met 31/08/2018 een dergelijke verklaring af te leggen zodat gedane schenkingen zullen worden behandeld volgens de oude regels).

Wat is niet mogelijk? De opmaak of herroeping van een testament of het aangaan van een erfovereenkomst (in hoedanigheid van beschikker). Al naar gelang bovenstaande zal de volmacht door een notaris moeten worden opgemaakt (in het geval van daden van beschikking van onroerend goed of wanneer het gaat om plechtige overeenkomsten, zoals schenking of huwelijkscontract). Zowel de onderhandse als notariële volmacht moet verplicht geregistreerd worden in het Centraal Register van Lastgevingsovereenkomsten.

Indien de omstandigheden dit zouden noodzaken, kan u steeds de volmacht aanpassen/herroepen.

Wat moet u dan doen als lasthebber? U dient de lastgeving te aanvaarden (dit hoeft niet uitdrukkelijk op het moment van de opmaak van de volmacht) en rekening en verantwoording af te leggen aan de lastgever/erfgenamen. Er bestaat geen documentatieplicht al kan dat wel aangewezen zijn om als lasthebber belangrijke beslissingen te documenteren.

Indien er een bewindvoerder moet worden aangesteld wanneer u wilsonbekwaam wordt, is het vaak te laat om
aan successieplanning te doen. Vermijd dat het beheer van uw vermogen niet volgens uw visie kan/zal worden
uitgevoerd door de opmaak van een zorgvolmacht.

Auteur: Elise Vercruysse