Skip to main content
Legal

Betalingen en schenkingen in contanten: waar ligt de grens?

By 7 januari 2021No Comments

In de strijd tegen het witwassen van geld heeft de Belgische wetgever de aankoop van goederen of diensten en schenkingen in contanten ernstig beperkt. Niettegenstaande de (vernieuwde) regelgeving al dateert van 18 september 2017, zetten we de krachtlijnen voor u nog even op een rijtje.

Algemene regel
De toegelaten maximumgrens voor betalingen in contanten bedraagt € 3.000,00. Contante betalingen van meer dan € 3.000,00 zijn dus in principe verboden.

Niet van toepassing tussen consumenten
Het algemeen verbod op betaling of schenking in contanten van een bedrag van meer dan € 3.000,00 is niet van toepassing op verrichtingen tussen consumenten. Verkoopt u als consument uw wagen aan een andere consument dan is een betaling in contanten van meer dan € 3.000,00 wél mogelijk.

Ook voor handgiften van meer dan € 3.000,00 tussen consumenten bestaat geen limiet. U kan bijgevolg nog steeds een bedrag van € 50.000,00 in contanten schenken aan elk van uw kinderen, mocht u dat al willen.. (niet alleen de schenking op zich, maar we bedoelen vooral de handgift. De techniek van de bankgift of zelfs van de geregistreerde (al dan niet notariële) schenking hebben zeker ook troeven…).

“Verrichtingen waartussen een verband bestaat”
Wordt een schuld in meerdere keren betaald (bijvoorbeeld de betaling in schijven naarmate de werkzaamheden vorderen), dan geldt het toegelaten maximumbedrag voor het geheel van de schuld.

Wanneer Jan bijvoorbeeld een overeenkomst van € 10.000,00 sluit met een bouwfirma, waarbij dit bedrag in vier schijven betaalbaar is, dan mag hij in totaal maximaal € 3.000,00 in contanten betalen. Het saldo van € 7.000,00 moet via de bank betaald worden.

Koopt een kleinhandelaar elke dag voor € 1.000,00 bij zijn groothandelaar, dan is de maximumgrens van € 3.000,00 van toepassing op het geheel van de aankopen.

Het is dus verboden een grote factuur op te splitsen in meerdere kleine facturen van minder dan € 3.000,00 en de opgesplitste facturen contant te betalen.

Uitzondering voor betaling van onroerende goederen en metalen
De wetgever heeft het gebruik van contanten in twee gevallen nog verder gelimiteerd.

Bij de verkoop (openbaar of onderhands) van een onroerend goed is elke betaling in contanten verboden. De maximumgrens van € 3.000,00 geldt hier dus niet. De betaling van de prijs van de verkoop van een onroerend goed kan uitsluitend middels overschrijving of via (bank)cheque.

Voor edele metalen (goud, platina, zilver en palladium), oude metalen en koperen kabels voorziet de wetgever bij onderhandse verkopen in bijkomende beperkingen:

  • Koop/verkoop tussen professionele ondernemingen (B2B): geen enkele betaling in contanten mogelijk.
  • Aankoop door een professionele onderneming bij een consument (C2B):
    • Edele metalen en oude metalen: de professionele onderneming-aankoper mag maximaal € 500,00 in contanten betalen aan de consument-verkoper. De professionele onderneming dient over te gaan tot identificatie en registratie van de consument die deze goederen verkoopt.
    • Koperen kabels: geen betaling in contanten mogelijk.

Dus bij de verkoop door een professionele onderneming aan een consument (B2C) geldt de € 3.000,00 als algemene regel en bij een verkoop tussen consumenten onderling is er, zoals hoger gezegd, geen beperking voor contante betalingen.

Bankverrichtingen: geen uitzondering
Wanneer u als handelaar uw weekopbrengst van € 15.000,00 in contanten naar de bank brengt, dan geldt de beperking van contante betalingen van meer dan € 3.000,00 uiteraard niet.

Wijzigingen sedert 2017 ten opzichte van de wet van 11 januari 1993
De beperking geldt – op bepaalde uitzonderingen na – voor alle betalingen, ongeacht de oorsprong van de schuld (huurovereenkomst, verkoopovereenkomst, schadevergoeding,…). Verder geldt de beperking ook voor schenkingen in contanten, behalve tussen consumenten (geen limiet). Wenst u een bedrag van € 4.000,00 te schenken aan een vzw, dan zal u voortaan maximaal € 3.000,00 in contanten kunnen schenken. Het saldo moet via overschrijving gebeuren.

De belangrijkste wijziging was ongetwijfeld de afschaffing van de 10%-regel. Zo mocht u initieel als handelaar voor verkopen van méér dan € 3.000,00 enkel een voorschot van maximaal 10% van het totale bedrag in cash ontvangen. Die regel is sedert 2017 afgeschaft. Ongeacht de omvang van het bedrag, mag steeds maximaal € 3.000,00 in contanten ontvangen worden (uitgezonderd bij onroerend goed).

Controle en sanctie
De Economische Inspectie is bevoegd om de naleving van deze regelgeving te controleren. De controleurs hebben toegang tot alle documenten van de onderneming.

Betalingen of schenkingen worden geacht uitgevoerd of ontvangen te zijn in contanten indien de voorgelegde boekhoudkundige stukken, waaronder bankrekeninguittreksels, niet toelaten om te bepalen hoe de betalingen of schenkingen werden uitgevoerd of ontvangen.

Een geldboete van maximaal 10% van het onwettig in contanten betaalde of geschonken bedrag kan worden opgelegd aan de partijen, met een absoluut maximum van € 1.800.000,00.

Auteur: Megi Rroku (5 januari 2021)