Skip to main content
Algemeen

Een kleintje biedt meer voordelen dan een grote

By 3 oktober 2018september 16th, 2019No Comments

Klein zijn heeft zo zijn voordelen. Niet alleen op menselijk vlak is dat het geval. Ook voor uw vennootschap -en dus uiteindelijk voor uzelf – kan dat heel wat financiële en fiscale voordelen opleveren …

Vooreerst is het van belang om te weten of uw vennootschap als een kleine of een grote vennootschap kan worden beschouwd. Maar onze regering meet op dat vlak met verschillende maten en gewichten. We trachten in deze bijdrage een beknopt overzicht te geven van de belangrijkste voordelen die u voor uw vennootschap kan realiseren.

Sociale bijdrage
Jaarlijks is uw vennootschap een sociale bijdrage verschuldigd naargelang zij als klein of groot wordt bestempeld. Om te weten of uw vennootschap als klein wordt beschouwd voor de vennootschapsbijdrage, is het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar van belang. Voor de bijdrage van 2018 moet u dus kijken naar het balanstotaal van boekjaar 2016. Bedraagt dat € 681.341,33 of minder, dan is de verlaagde bijdrage van € 347,50 dus een feit. Zoniet is een bijdrage van € 868,00 verschuldigd.

Neerleggingskosten externe jaarrekening
Bepaalde vennootschapsvormen zoals een BVBA, NV, CVBA, … zijn verplicht om jaarlijks een externe jaarrekening neer te leggen bij de balanscentrale van de Nationale Bank van België. Volgende tarieven zijn van toepassing voor wat betreft de neerleggingskosten indien u opteert voor een XBRL-neerlegging (de goedkoopste vorm waar wij altijd voor opteren bij het neerleggen van uw jaarrekening):

 • Volledig schema (in principe voor grote vennootschappen): € 296,10
 • Verkort schema (kleine vennootschappen): € 70,20
 • Micro schema (kleine vennootschappen): € 52,90

De microvennootschap is een subcategorie van de kleine vennootschappen. De drempels – waarvan zij er maximaal één van mag overschrijden – bedragen in dat geval maximaal:

 • Gemiddeld personeelsbestand: 10 FTE’s
 • Jaaromzet: € 700.000,00
 • Balanstotaal: € 350.000,00

Op dit vlak kan u dus het meeste geld uitsparen indien uw vennootschap bij de allerkleinsten behoort.

Fiscale voordelen
Uw vennootschap wordt als klein beschouwd voor de fiscus indien zij op balansdatum van het laatste afgesloten boekjaar niet meer dan één van onderstaande criteria heeft overschreden:

 • Balanstotaal: € 4.500.000,00
 • Jaaromzet: € 9.000.000,00
 • Gemiddeld personeelsbestand: 50

Uw ve

nnootschap moet dus al minstens twee drempels overschrijden om als groot te kunnen worden beschouwd. Bovendien moet die overschrijding twee jaar na elkaar plaatsvinden. Heeft u meerdere vennootschappen die volgens het Wetboek van Vennootschappen als “verbonden” worden beschouwd, dan moet u bovenstaande criteria op geconsolideerde basis gaan bekijken.

Is uw vennootschap klein, dan kan zij van de volgende voordelen genieten:

 • Een hoger aftrekpercentage voor de aftrek van risicokapitaal (1,246% i.p.v. 0,746% voor aanslagjaar 2019)
 • Mogelijkheid tot aanleg van een investeringsreserve (opgelet, niet meer mogelijk ingevolge het zomerakkoord voor vennootschappen wiens boekjaar start vanaf 1 januari 2018)

Geen vermeerdering wegens onvoldoende voorafbetalingen gedurende de eerste drie boekjaren

 • De eerste afschrijvingsannuïteit wordt niet prorata beperkt (wijzigt ingevolge het zomerakkoord vanaf 2020)
 • Het totale bedrag van de bij de aankoop komende kosten kan ineens in het jaar van aanschaf worden afgeschreven
 • Eenmalige investeringsaftrek van 20% (tussen 1/1/2018 en 31/12/2019) bij de aanschaffing van nieuwe (im)materiële vaste activa
 • Verhoogde investeringsaftrek van 20,5% voor investeringen in digitale activa en beveiliging van gebouwen en bedrijfsvoertuigen
 • Mogelijkheid tot aanleg van een liquidatiereserve
 • Bepaalde dividenden komen in aanmerking voor het verlaagd tarief in de roerende voorheffing van 15% of 20%
 • Verlaagde roerende voorheffing van 15% of 20% op dividenden van aandelen die werden uitgegeven bij nieuw ingebracht kapitaal in geld
 • Mogelijkheid om vanaf aanslagjaar 2021 – onder bepaalde voorwaarden – te genieten van het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting van 20% op de eerste schijf van € 100.000,00 aan belastbare winst
 • Geen afzonderlijke aanslag van 5% gedurende de eerste vier belastbare tijdperken vanaf oprichting
 • Vrijstelling doorstorting ingehouden bedrijfsvoorheffing van 10% op lonen werknemers gedurende 48 maanden na inschrijving in de KBO

Een microvennootschap kan daarnaast nog van een aantal extra voordelen profiteren. Binnen de 4 jaar na haar oprichting moet zij immers 20% (i.p.v. 10% bij een kleine vennootschap) van de ingehouden bedrijfsvoorheffing op het loon van haar werknemers niet doorstorten aan vadertje Staat.

Brengt u als investeerder geld in bij oprichting of kapitaalverhoging binnen de vier jaar in een nieuwe vennootschap, dan kan u onder bepaalde voorwaarden genieten van een belastingvermindering van 45% in uw aangifte personenbelasting. Voor een kleine vennootschap geniet u op dergelijke inbreng “slechts” een belastingvermindering van 30%. Bij inbreng van geld in een grote vennootschap ontvangt u geen enkele belastingvermindering.

U ziet dus dat een “kleintje” u veel meer geld in het laadje kan brengen dan een “grote”. Balanceert uw vennootschap op het randje om te groeien naar een grote vennootschap, overleg dan even met ons welke mogelijke technieken er bestaan om uw vennootschap alsnog het label van kleine vennootschap te laten genieten. Bent u reeds klant bij ons, dan wordt daar uiteraard automatisch voor gezorgd!

Auteur: Bart Vermoesen03