Skip to main content
Accountancy

Wordt uw factuur niet betwist maar ook niet betaald? De IOS-procedure kan een oplossing bieden!

By 31 juli 2018september 13th, 2019No Comments

Standaard gaat u met uw in te vorderen factuur langs bij een gerechtsdeurwaarder eens uw geduld echt op is. De gerechtsdeurwaarder bezorgt uw schuldenaar een aanmaning en treedt (eventueel) in dialoog om een betalingsregeling af te spreken (ook de minnelijke invordering genoemd). Gaat uw schuldenaar echter niet over tot betaling, dan bent u alsnog verplicht langs te gaan bij de rechter. De gerechtsdeurwaarder kan immers niet zomaar overgaan tot een gedwongen uitvoering indien hij niet beschikt over een uitvoerbare titel. De IOS-procedure komt hieraan tegemoet.

De IOS-procedure (= invordering onbetwiste schulden) biedt aan ondernemingen een alternatieve weg aan om hun onbetwiste vorderingen op andere ondernemingen zonder tussenkomst van de rechtbank in te vorderen.

Welke vorderingen komen in aanmerking? Volgende cumulatieve voorwaarden moeten zijn voldaan:

  • de vordering vloeit voort uit een contractuele verbintenis met als voorwerp een geldsom;
  • de vordering wordt niet betwist (hieronder hoort ook het stilzwijgen op uw ingebrekestellingen);
  • de vordering kadert in de B2B – context (schuldenaar en schuldeiser zijn ingeschreven in KBO);
  • de betrokken schuldenaar bevindt zich niet in een procedure van de insolventiewet (gerechtelijke reorganisatie of faillissement).

Procedure
Stap 1: tussenkomst advocaat
U dient een advocaat aan te spreken die zal nagaan of de voorwaarden voor de IOS-procedure zijn voldaan. De tussenkomst van een advocaat moet enigszins een zekerheid bieden gezien de rol van de rechter in dit verhaal buitenspel wordt gezet.

De advocaat zal vervolgens een gerechtsdeurwaarder aanspreken.

Stap 2: laatste aanmaning
De gerechtsdeurwaarder zal uw schuldenaar een laatste maal aanmanen en ontvangt tevens een formulier waarin hij binnen de maand na betekening dient te reageren op één van de drie volgende wijzen:

  • de onbetwiste schuld betalen;
  • het aanvragen van een afbetalingsplan;
  • de vordering alsnog betwisten (wat voorheen nog niet gebeurd was).

Stap 3: geen reactie binnen de maand
Komt er geen gevolg binnen de maand, dan stelt de gerechtsdeurwaarder een proces-verbaal van ‘niet-betwisting’ op.

Dit proces-verbaal vervangt het vonnis en geeft u de noodzakelijke titel om tot gedwongen invordering over te gaan.

Afweging
In deze procedure wordt de schuldenaar alsnog de mogelijkheid geboden om de vordering te betwisten (zie stap 2). Reageert de schuldenaar binnen de maand door de vordering te betwisten, dan moet de gerechtsdeurwaarder de procedure staken.

In dit geval kan de IOS-procedure geen doorgang vinden en zal de schuldeiser toch langs moeten gaan bij de rechter om zijn vordering in rechte af te dwingen. Reageert de schuldenaar niet, dan beschikt men onmiddellijk over een uitvoerbare titel en kan de gerechtsdeurwaarder overgaan tot gedwongen uitvoering. Dit bespaart u heel wat tijd en administratieve rompslomp.

Wees indachtig dat de IOS-procedure een impact heeft op de invordering van de nalatigheidsintresten en (forfaitaire) schadebedingen. Uw algemene voorwaarden bevatten in de meeste gevallen een clausule die wanbetalingen bestraffen. Welnu, de IOS-procedure zet uw algemene voorwaarden langs de kant en legt op dat de intresten en forfaitaire schadevergoeding, maximaal 10% van de hoofdsom van de in te vorderen geldschuld mogen uitmaken. Moet dit nadeel u tegenhouden om de procedure toe te passen? In de rechtspraak is te merken dat een rem wordt gezet op de verwijlintresten en schadebedingen. Rechters zijn dan ook geneigd ‘excessieve’ bedingen af te zwakken. De IOS-procedure zal doorgaans op het einde van de rit goedkoper zijn.

Kostenplaatje?
De IOS-procedure veronderstelt de tussenkomst van een advocaat en een gerechtsdeurwaarder. Gelet op de beperkte tussenkomst van deze beide partijen, lijkt ons het kostenplaatje gering te kunnen blijven. Weliswaar kunnen deze kosten niet verhaald worden op de schuldenaar (in tegenstelling tot het rechtsgeschil). Aan de andere kant, is er bij de IOS-procedure geen sprake van registratierechten, als dagvaardingskosten (rolstelling, pleitzegel) en rolrechten. De wet voorziet tevens een verhogingsbeding (invorderingskosten) ten bedrage van € 40,00.

Besluit
De IOS-procedure kan een valabel alternatief vormen wanneer uw schuldenaar niet overgaat tot de betaling van onbetwiste facturen. De procedure voorziet dat u zal beschikken over een uitvoerende titel zonder de ganse procedureslag te moeten doorstaan. Evenwel het voor de schuldenaar eenvoudig is om u terug naar af te sturen. Door uw factuur alsnog te betwisten, is het ganse verhaal zinloos gebleken.

Auteur: Elise Vercruysse