Skip to main content
Tax

Ondersteun (startende) ondernemingen en geniet van een fiscaal voordeel

By 6 april 2023No Comments

mooie-liedjes-duren-soms-bijna-zes-jaar-accountancy-waregem-warfid-boekhouding

Wenst u als particulier een startende onderneming financieel een duwtje in de rug te geven en zo de uitbouw van die zaak mogelijk maken? Weet dan dat u hierop een mooi financieel rendement kan genieten. Zoals hieronder zal blijken, kan dit zeker de moeite waard zijn…

Winwinlening
De Winwinlening is een achtergestelde lening die in principe door een particulier ter beschikking wordt gesteld aan een Vlaamse onderneming voor de uitbouw van haar professionele activiteit.

Hieronder sommen we kort de voornaamste kenmerken op:

 • ondersteun-startende-ondernemingen-en-geniet-van-een-fiscaal-voordeel-accountant-warfidDe kredietgever mag bij het sluiten van de Winwinlening:
  • Geen werknemer zijn van de kredietnemer.
  • Geen echtgenoot of wettelijk samenwonende partner zijn van de kredietnemer.
  • Geen bestuurder en/of aandeelhouder zijn voor meer dan 5 % van de kredietnemer (echtgenoot of wettelijk samenwonende partner mag ook geen bestuurder en/of aandeelhouder zijn van de kredietnemer).
 • Gedurende de looptijd mag de kredietgever geen kredietnemer zijn van een andere
  Winwinlening.
 • De looptijd van de Winwinlening kan variëren tussen 5 en 10 jaar (er is een mogelijkheid om het openstaande kapitaal vervroegd terug te betalen).
 • Brutorentevoet tussen 2,625% en 5,25% voor leningen die worden afgesloten in 2023.
 • Maximaal € 300.000,00 te verzamelen voor een KMO.
 • Maximaal € 75.000,00 per kredietgever.
 • Kredietgever geniet 2,5% belastingkrediet op zijn of haar investeringsbedrag via zijn of haar aangifte personenbelasting.
 • Indien de achtergestelde lening niet wordt terugbetaald door de onderneming (wegens faillissement, …) kan de kredietgever 30% van de verloren investering recupereren via een belastingkrediet in zijn aangifte personenbelasting.

Aan de hand van onderstaand voorbeeld, trachten wij deze voordelige kredietvorm te verduidelijken.

Elena leent € 75.000,00 aan vennootschap Clara BV, die een pizzarestaurant uitbaat.
Elena krijgt jaarlijks een brutorente van 5,25 % op haar uitgeleend bedrag, zijnde € 3.937,50. Na inhouding van de roerende voorheffing (30%) bedragen de netto-
intresten € 2.756,25 op jaarbasis.

Daarnaast krijgt Elena ook nog een belastingkrediet van 2,5% op € 75.000,00, waardoor zij jaarlijks € 1.875,00 minder personenbelasting dient te betalen.
De jaarlijkse opbrengst bedraagt in totaal € 4.631,25, wat neerkomt op een nettorendement van 6,17%.

Weet dat u ook in persoonlijke naam als bestuurder of zaakvoerder een Winwinlening kan afsluiten, maar dan dient u dat geld aan te wenden voor de oprichting van uw vennootschap
of voor de verhoging van haar kapitaal/inbreng indien uw vennootschap reeds in het verleden werd opgericht.

Tax shelter startende ondernemingen
Een particulier die investeert in ‘startende’ ondernemingen (bij oprichting of binnen 4 jaar na oprichting) en hierbij de aandelen verwerft van de onderneming, kan beloond worden
met een belastingvermindering in de aangifte personenbelasting.

Voorwaarden

 • Belastingvermindering van 30 % (KMO) of 45 % (Micro-onderneming) van het geïnvesteerd bedrag te verrekenen in de personenbelasting.
 • Maximaal € 500.000,00 op te halen door de vennootschap via deze vorm van financiering.
 • Investeerder mag op moment van kapitaalinbreng geen bestuurder zijn in de KMO, nadien is dit wel mogelijk maar de eerste 4 jaren mag er geen bezoldiging worden ontvangen
  uit de betrokken vennootschap.
 • Echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner of kinderen van de bestuurder mogen wel investeren in de vennootschap van de bestuurder en kunnen aldus genieten van het belastingvoordeel.
 • Geen belastingvermindering voor het gedeelte van de inbreng dat de participatie van 30% overschrijdt.
 • Uitgesloten vennootschappen:
  • Vennootschappen opgericht in kader van een fusie/splitsing van een vennootschap;
  • Financiële kmo’s (beleggings- financierings – en thesaurievennootschappen waarvan hun activiteit louter bestaat uit beleggingen en financiële dienstverlening;
  • Vastgoedvennootschappen, tenzij het om projectontwikkeling gaat;
  • Managementvennootschapen;
  • Beursgenoteerde vennootschappen;
  • Vennootschappen die vóór uitgifte van de nieuwe aandelen reeds een kapitaalvermindering hebben doorgevoerd of dividenduitkering;
  • Ondernemingen in moeilijkheden.

Voor financiële vennootschappen, vastgoedvennootschappen en managementvennootschappen geldt de uitsluiting echter voor 4 jaar te rekenen vanaf volstorting van de aandelen.
Vanaf het vijfde jaar mag de vennootschap activiteiten doen als financiële vennootschap, vastgoedvennootschap en managementvennootschap zonder dat dit een impact heeft op de
genoten belastingvermindering.

Voorbeeld
Clara en Arthur zijn gehuwd en starten samen een pizzarestaurant op. Enkel Arthur wordt als bestuurder benoemd. Een goeie vriendin Elena wenst ook aandelen te verwerven van de nieuwe vennootschap.

De inbreng wordt als volgt samengesteld bij de oprichting :
Clara : € 5.000,00
Arthur : € 5.000,00
Elena : € 10.000,00

De oprichters genieten van onderstaande belastingvermindering (gemeentebelasting buiten beschouwing gelaten):
Arthur: geen recht op belastingvermindering, gezien hij ook bestuurder is van de vennootschap
Clara: € 5.000,00 x 45% = € 2.250,00
Elena: € 10.000,00 x 45% = € 4.500,00 maar beperkt tot € 3.000,00 aangezien er geen belastingvermindering wordt toegekend voor het deel van de inbreng/het kapitaal dat 30% overstijgt.

Hou er wel rekening mee dat dit om een belastingvermindering gaat en geen belastingkrediet. Dus hier dient u minimaal aan belastingen te betalen om het fiscale voordeel volledig te kunnen verrekenen. Bij een belastingkrediet wordt dit steeds terugbetaald.

Gezien de fiscale stimuli is het zeker interessant om startende ondernemingen een financieel duwtje in de rug te geven en hun economische activiteit verder financieel te ondersteunen. U dient zich er echter wel van bewust te zijn dat dit niet zonder enig risico is, dus het is zeker raadzaam om behoedzaam te zijn bij het ter beschikking te stellen aan KMO’s met erg risicovolle activiteiten.

Auteur : Lien Rasschaert (5 april 2023)