Skip to main content
Tax

De voorafbetalingen van uw vennootschap financieren kan best interessant zijn

By 5 maart 2019december 23rd, 2019No Comments

De deadline voor de eerste voorafbetaling van 2019 nadert met rasse schreden. Misschien heeft u reeds een storting verricht. Of misschien heeft uw bank dat wel voor u gedaan indien u bij hen daarvoor een financiering heeft afgesloten. Af en toe krijgen we de vraag of zo’n financiering voorafbetalingen wel interessant is. Het antwoord is niet altijd even eenduidig …

Wie niet of onvoldoende voorafbetaalt, wordt daarvoor fiscaal bestraft
Doet uw vennootschap geen of onvoldoende voorafbetalingen, dan zal zij een vermeerdering van 6,75% krijgen aangesmeerd bovenop de verschuldigde vennootschapsbelasting.

Heeft uw vennootschap een boekjaar dat afsluit per 31/12, dan kan zij uiterlijk op onderstaande data een voorafbetaling verrichten die haar een fiscaal voordeel (lees: een vermindering op bovenstaande verhoging van 6,75%) oplevert:

Voorafbetaling 1 – uiterlijk 10/04/2019 – voordeel 9,00%
Voorafbetaling 2 – uiterlijk 10/07/2019 – voordeel 7,50%
Voorafbetaling 3 – uiterlijk 10/10/2019 – voordeel 6,00%
Voorafbetaling 4 – uiterlijk 20/12/2019 – voordeel 4,50%

De vennootschap is niet verplicht om voorafbetalingen te storten. Er kan worden geopteerd om het geraamde bedrag aan vennootschapsbelasting ineens te storten of al dan niet evenredig te spreiden over de 4 kwartalen van het boekjaar. Merk op dat in het eerste geval slechts een voorafbetaling van 75% van het geraamde bedrag aan vennootschapsbelasting nodig is om een vermeerdering te vermijden. Indien de storting na de voormelde deadlines op de rekening van de belastingadministratie wordt ontvangen, dan komt de betaling in aanmerking voor de volgende voorafbetaling.

Kleine vennootschappen worden de eerste 3 boekjaren vanaf de aanvang van hun activiteit(en) niet gepenaliseerd wanneer zij geen voorafbetalingen doen. Voor hen is het financieel gezien dus interessanter om zich de moeite te besparen.

Uiteraard moet er dan rekening worden gehouden met het feit dat de verschuldigde belasting ineens moet worden voldaan na ontvangst van het aanslagbiljet. En dat kan in de praktijk wel eens voor onaangename verrassingen zorgen indien dat nog te betalen bedrag in de vergeethoek was geraakt …

Even aankloppen bij de bank om de verschuldigde belastingen wat meer te spreiden in de tijd
U kan bij uw bank gaan aankloppen met de vraag om de geraamde belastingen van uw vennootschap te financieren. Doorgaans vormt dat geen probleem. Uw bankier zal dat uiteraard niet gratis doen, maar momenteel vallen de gehanteerde tarieven zeer goed mee. Reken in de praktijk op een lineaire rentevoet tussen 0,50% en 1,00% op jaarbasis. In vergelijking met de vermeerdering van 6,75% is dat een peulschil en bovendien vormen de betaalde interesten een aftrekbare kost voor uw vennootschap, wat het geval niet is voor de vermeerdering.

Laat ons even veronderstellen dat de fiscaal belastbare winst van vennootschap ANGEL CAPITAL € 100.000,00 bedraagt. De vennootschap kan haar overtollige liquide middelen (stel € 20.000,00) beleggen aan een rendement van 3%. Ze heeft een voorstel van haar bank voor een financiering voorafbetalingen (stel € 20.000,00) dewelke op 01/04/2019 kan worden afgesloten aan een rentevoet van 0,50% en er worden geen dossierkosten aangerekend. We gaan er in onze berekening van uit dat het aanslagbiljet inzake vennootschapsbelasting dient te worden betaald tegen 31/12/2020. De vennootschap beschikt op die manier over een termijn van 21 maanden om haar overtollige liquiditeiten te beleggen. Wat doet de vennootschap nu het best?

We voegen ook voor de volledigheid twee kolommen toe ingeval de vennootschap over onvoldoende liquide middelen zou beschikken.

De voorafbetalingen van uw vennootschap financieren kan best interessant zijn

Uit bovenstaande tabel blijkt dat ANGEL CAPITAL meer nettowinst overhoudt indien zij haar voorafbetalingen financiert. Uiteraard op voorwaarde dat ze het beoogde rendement van 3% weet te behalen. Geen voorafbetalingen is niet echt een optie omdat in dat geval de vermeerdering van 6,75% volop speelt en uiteindelijk een flinke slok op de borrel scheelt …

De vennootschap zou haar rendement nog verder kunnen optimaliseren door slechts een bedrag van € 15.300,00 (of 75% van de verschuldigde vennootschapsbelasting) als voorafbetaling 1 te storten. Het verschil van € 5.100,00 zou ze dan eveneens kunnen beleggen.

Auteur: Bart Vermoesen