Skip to main content
Legal

Vergeet bij uw GDPR – check niet stil te staan bij de nieuwe formaliteiten inzake de Camerawet!

By 8 mei 2018december 19th, 2019No Comments

In een eerdere nieuwsbrief berichtten we reeds over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (beter gekend als GDPR) die op 25 mei 2018 in werking zal treden. Deze verordening heeft echter een onvermijdelijke weerslag op de verwerking van beelden door camera’s. Een en ander zal dan ook gewijzigd worden aan onze bestaande Camerawet. Het Parlement heeft reeds op 8 maart een wetsontwerp goedgekeurd. Deze wet zal terzelfdertijd met de GDPR op 25 mei in werking treden (onder voorbehoud dat de noodzakelijke KB’s tijdig klaar zullen zijn).

Privacy wetgeving
Inzake Privacy dient u met meerdere wetten rekening te houden: (i) de Algemene Verordening Gegevensbescherming, (ii) de Belgische Privacywet (1992), (iii) de Camerawet van 21 maart 2007 en (iv) privacygerelateerde cao’s (o.a. cao 68 betreffende camerabewaking op de arbeidsplaats). In toepassing van de overkoepelende Europese regelgeving (GDPR) zal de Privacywet van 1992 ofwel grondig hervormd verder blijven bestaan ofwel volledig opgeheven en vervangen worden. Voor wat betreft de Camerawet is reeds een eerste stap genomen door de goedkeuring van het wetsontwerp.

De (nieuwe) voorschriften van de Camerawet moeten worden nageleefd van zodra de volgende twee voorwaarden vervuld zijn: (i) het gaat om een vast, tijdelijk vast of mobiel observatiesysteem dat de bewaking en het toezicht van plaatsen tot doel heeft (ii) en hiervoor beelden verwerkt.

Opgelet! De Camerawet stelt expliciet dat de bepalingen niet van toepassing zijn voor wat betreft de bewakingscamera’s op de werkplaats. Hiervoor blijft de Privacywet gelden, en wat de privésector betreft hebben de sociale partners de algemene bepalingen van de Privacywet vertaald naar meer concrete regels via een collectieve arbeidsovereenkomst (cao nr. 68). In de praktijk zal het echter vaak zo zijn dat beide wetten terzelfdertijd van toepassing zijn. Eén camerasysteem wordt immers vaak voor meerdere doeleinden aangewend.

Een gekend voorbeeld is camerabewaking in een winkel. Deze camera’s kunnen tegelijk gebruikt worden om toezicht te houden op het personeel en om misdrijven te voorkomen (waarbij dan ook personeel en cliënteel wordt gefilmd). Voor wat betreft het cliënteel is men onderworpen aan de Camerawet, voor wat betreft de controle op de personeelseden is men onderworpen aan de Privacywet en de specifieke vereisten van cao nr. 68.

Wat verandert er vanaf 25 mei 2018 aan onze Camerawet?
De bewakingscamera mag nooit stiekem of heimelijk worden gebruikt. De Camerawet verbiedt dit. Dit betekent dat u als gefilmde persoon uw voorafgaande toestemming moet geven. Het feit dat u een plaats binnenkomt waar een pictogram u over het gebruik van een bewakingscamera inlicht, wordt aangezien als een voorafgaande toestemming. Deze vereiste blijft verder bestaan onder de nieuwe wet.

Naast de plaatsing van een pictogram moet tevens een aangifte gebeuren. Dit gebeurt vanaf 25 mei niet meer bij de Privacycommissie (in de toekomst Gegevensbeschermingsautoriteit) maar wel bij de politiediensten (hoe de aangifte dient te gebeuren moet nog nader bepaald worden bij KB). De verantwoordelijken van reeds in gebruik genomen bewakingscamera’s krijgen gedurende twee
jaar uitstel om deze aangifte nogmaals in te dienen bij de politiediensten (in principe uiterlijk op 25 mei 2020).

Bijkomend zal nu ook een register moeten worden bijgehouden waarin de beeldverwerkingsactiviteiten worden bijgehouden. Deze formaliteit is overgenomen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (cfr.register van verwerkingsactiviteiten). Het is nog wachten op een KB die bepaalt welke gegevens er in dit register moeten worden opgenomen, alsook de modaliteiten en de bewaartermijn.

Verder is het nog steeds slechts toegestaan beelden in real time te bekijken met het oog op het onmiddellijke ingrijpen bij een misdrijf, schade, overlast of verstoring van de openbare orde. Beelden die geen bijdrage leveren tot het bewijzen van een misdrijf of anderszins mogen niet langer dan 1 maand worden bewaard. De nieuwe wet voorziet nu wel de mogelijkheid om de termijn te verlengen naar 3 maand voor de plaatsen die door
hun aard een bijzonder veiligheidsrisico inhouden (opnieuw verder te specifiëren bij KB). Wanneer u een vaste bewakingscamera installeert in een voor het publiek toegankelijke besloten plaats (bv. een winkel), wordt nu toegelaten een controlescherm in het openbaar te plaatsen dat in real time de verzamelde beelden, verspreidt.

Warfid biedt u via onze partner WISE SOLUTIONS een praktijkgerichte oplossing aan in het kader van de GDPR – formaliteiten. Op deze manier kunnen wij u bijstaan op zowel juridisch als IT-vlak!

Auteur: Elise Vercruysse