Skip to main content
Legal

Het nieuwe Centraal register van bestuursverboden is in het leven geroepen!

By 1 december 2023No Comments

het-nieuwe-centraal-register-van-bestuursverboden-is-in-het-leven-geroepen-accountants-waregem-warfid

Onder impuls van de Europese regelgever en om de economische criminaliteit doeltreffender te bestrijden, werd het Centraal register van bestuursverboden in het leven geroepen. Dit register is een databank die de strafrechterlijke en burgerrechtelijke bestuursverboden centraliseert.

Soorten bestuursverboden
Een strafrechterlijk bestuursverbod wordt door de strafrechter uitgesproken indien een bestuurder medeplichtig is aan bepaalde strafbare feiten zoals namaak, valsheid in geschrifte, omkoping, faillissementsmisdrijven, misbruik van vennootschapsgoederen of fiscale misdrijven. Een algemeen ondernemingsverbod wordt opgelegd aan een dader of medeplichtige van faillissementsmisdrijven of misbruik van vennootschapsgoederen.

Een burgerrechterlijk bestuursverbod zal door de insolventierechtbank worden uitgesproken in het geval een gefailleerde een kennelijke grove fout heeft gemaakt die heeft bijdragen tot het faillissement van een onderneming. De insolventierechtbank zal aan die bestuurder een verbod opleggen om een onderneming uit te baten. Ook een weigering van een bestuurder om mee te werken met de curator, de rechter-commissaris of vereffenaar kan leiden tot een burgerrechterlijk bestuursverbod.

Wie kan het Centraal register van bestuursverboden raadplegen?
Dit Centraal register van bestuursverboden zal publiek toegankelijk zijn via https://justonweb.be/companies zonder dat er een reden of belang dient opgegeven te worden. Iedereen kan de naam en voornaam van de veroordeelde, of -indien het om een onderneming gaat- de bedrijfsnaam, rechtsvorm en het ondernemingsnummer en de begin- en einddatum van het verbod consulteren.

Dit register zal elke burger kunnen raadplegen door in te loggen met zijn persoonlijke elektronische identiteitskaart of met Itsme eID of MyID.be. De Federale Overheidsdienst Justitie zal de identiteit van de persoon die de strafrechterlijke bestuursverboden opzoekt registeren in een controlesysteem en tien jaar bewaren.

Griffies, politie, notarissen, de procureur des Konings zullen uitgebreid toegang krijgen tot dit register. Voorafgaand aan de neerlegging van een oprichtingsakte of een benoemingsbesluit zal de griffie of de notaris (bij eDepot) het Centraal register moeten raadplegen. Bij de neerlegging van een benoemingsbesluit moet een door de vennootschap ondertekende verklaring gevoegd worden die verklaart dat er geen soortgelijk bestuursverbod opgelegd werd door een rechtscollege van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte. Het is van groot belang om deze verklaring mee te sturen om vertraging en problemen bij de neerlegging te vermijden.

Dankzij deze databank wenst Justitie wanpraktijken een halt toe te roepen om de praktijk te stoppen dat ondernemers die meermaals (al dan niet frauduleus) failliet gaan opnieuw burgers en ondernemers kunnen oplichten.

Auteur: Gwendolina De Baets (24 november 2023)