Skip to main content
Beleggen en investeren

Beleggen met uw vennootschap: wat zijn de mogelijkheden?

By 11 september 2019november 26th, 2019No Comments

Indien uw vennootschap overtollige liquide middelen heeft, kan u overwegen om deze te beleggen op de financiële markt. Na het bepalen van de beleggingsrisico’s die u daarbij wenst te nemen, komt u meestal tot een portefeuille bestaande uit verschillende activa (obligaties, aandelen, vastgoed …) waarin u wenst te beleggen. Een doordachte keuze van de beleggingsinstrumenten waarmee u in deze activa belegt, kan door zijn
fiscale implicaties een grote impact hebben op uw uiteindelijk gerealiseerd rendement na belastingen. Hieronder overlopen we de voornaamste beleggingsinstrumenten.

Beleggen in individuele aandelen
Vanaf aanslagjaar 2019 (voor boekjaren die ten vroegste aanvingen op 01/01/2018) zijn de ontvangen dividenden van en gerealiseerde meerwaarden op aandelen vrijgesteld van vennootschapsbelasting indien de volgende drie voorwaarden (ook wel DBI-voorwaarden genoemd) cumulatief voldaan zijn:

  • Taxatievoorwaarde: dividenden en meerwaarden moeten hun oorsprong vinden in vennootschappen die onderworpen zijn aan een “normaal” belastingregime.
  • Permanentievoorwaarde: uw vennootschap moet de aandelen gedurende minstens 1 jaar ononderbroken aanhouden of hebben aangehouden.
  • Participatievoorwaarde: de ontvangende vennootschap dient minstens een deelname van 10 % te hebben in het kapitaal van de uitkerende vennootschap of een aanschaffingswaarde van minstens 2,5 miljoen EUR.

Naast bovenstaande strenge voorwaarden voor de vrijstelling van dividenden en gerealiseerde meerwaarden, zijn de gerealiseerde minderwaarden op aandelen evenwel niet aftrekbaar (met uitzondering van minderwaarden geleden bij de vereffening en dit ten belope van het aandeel in het verlies aan gestort kapitaal). Dit kan tot het absurde gevolg hebben dat uw vennootschap vennootschapsbelasting verschuldigd kan zijn op haar beleggingen (omwille van enkele belastbare inkomsten) terwijl haar globale aandelenportefeuille een negatief rendement realiseert.

Het beleggen in individuele aandelen is doorgaans bijgevolg minder interessant in een beleggingscontext, gezien de participatievoorwaarde het voor de meerderheid van de beleggende vennootschappen onmogelijk maakt om een gediversifieerde aandelenportefeuille
aan te leggen.

Beleggen in obligaties en andere vastrentende effecten
Bij obligaties en andere vastrentende effecten geldt het algemeen principe dat meerwaarden en ontvangen intresten belastbaar zijn, terwijl minderwaarden aftrekbaar zijn. Doordat minderwaarden aftrekbaar zijn, wordt uw vennootschap in tegenstelling tot bij het beleggen in aandelen belast op het effectief rendement van de portefeuille obligaties en andere vastrentende effecten.

Beleggen in een beleggingsvennootschap
Indien u belegt in een beleggingsvennootschap koopt u eigenlijk aandelen van die vennootschap. De meest gekende vorm van de beleggingsvennootschap is de BEVEK. In tegenstelling tot de aankoop van individuele aandelen, laat u het beheer van de onderliggende portefeuille over aan specialisten die de opgehaalde gelden van de beleggingsvennootschap beleggen. Fiscaal gezien, zijn de aandelen aangehouden in beleggingsvennootschappen onderworpen aan dezelfde voorwaarden als bij rechtstreekse aandelenbeleggingen. De klassieke BEVEK voldoet echter niet aan de taxatievoorwaarde, waardoor eventuele dividenden en meerwaarden erop belastbaar zijn, terwijl de minderwaarden niet aftrekbaar zijn.

De voornaamste voordelen t.o.v. rechtstreekse aandelenbeleggingen zijn dat u niet zelf tijd moet
vrijmaken om uw aandelenportefeuille te beheren, dat de onderliggende portefeuille meer
gediversifieerd kan zijn, dat de meer- en minderwaarden op de individuele aandelen aangehouden door de beleggingsvennootschap gecompenseerd worden in de waardering van de BEVEK en dat de boekhoudkundige verwerking van deze beleggingen een pak minder arbeidsintensief is.
De nadelen t.o.v. rechtstreekse aandelenbeleggingen zijn dat er beheerskosten verbonden zijn aan de beleggingsvennootschap en dat de samenstelling van de portefeuille waarin belegd wordt minder transparant is.

Beleggen in een DBI-bevek
Een DBI-bevek is een bevek waaraan bepaalde fiscale voorwaarden verbonden zijn. Het grote voordeel van een BEVEK die aan deze voorwaarden voldoet is dat de dividenden en de gerealiseerde meerwaarden van deze DBI-bevek niet belastbaar zijn. Indien u belegt met uw vennootschap is de fiscale behandeling van dit beleggingsinstrument een pak gunstiger dan bij rechtstreekse aandelenbeleggingen (waarbij dergelijke vrijstelling gezien participatievoorwaarde doorgaans onmogelijk is) en de gewone bevek. De gerealiseerde minderwaarde op DBI-beveks is echter ook niet aftrekbaar.

Aandachtspunt:
Indien uw vennootschap in aanmerking komt voor het verlaagd tarief van de vennootschapsbelasting houdt u er best ook rekening mee dat de beleggingswaarde van aandelen (met uitzondering van de deelnemingen die 75% of meer van het gestort kapitaal van de uitgever vertegenwoordigen) minder bedraagt dan 50% van het gestort kapitaal van uw vennootschap verhoogd met de belaste reserves en de geboekte meerwaarde. Zoniet verliest u het recht op het verlaagd tarief, wat in sommige gevallen een aardige besparing kan opleveren.

De fiscale behandeling van beleggingen met de vennootschap is een complex gegeven. De voornaamste beslissing die u dient te nemen bij het beleggen met uw vennootschap blijft het risico dat u bereid bent te nemen en de keuze van de onderliggende activa waarin u belegt. Indien u belegt met uw vennootschap is een doordachte keuze van het beleggingsinstrument van groot belang gezien het een belangrijke impact kan hebben op het uiteindelijke rendement na belastingen. Bovendien is het niet altijd opportuun om de gewenste beleggingen via de vennootschap te doen. Wij staan uiteraard steeds klaar om u het nodige fiscaal advies te verlenen bij uw beleggingen.

Auteur: Ward Bouckaert (3 september 2019)